Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Porąbka

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. (Uchwała Nr III/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.)

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz.594 z późn. zm.)

RADA GMINY PORĄBKA
u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetowe /tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 r./ ogółem o kwotę 812.375,08 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe /tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 r./ ogółem o kwotę 1.398.575,08 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 586.200,00 zł, tym samym zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 586.200,00 zł. Tabela nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2015 r. o nazwie "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy" otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 3.

4. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy - jak w załączniku nr 4.

5. Tabela nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2015 r. o nazwie "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i w ramach płatności z budżetu środków europejskich" otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 5.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY

w tym:

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

II.WYDATKI

w tym:

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

III. PRZYCHODY BUDŻETU

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

- przychody z zaciągniętych pożyczek

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

IV. ROZCHODY BUDŻETU

- spłata zaciągniętych kredytów

2.990.486,20

2.990.486,20

1.500.000,00

723.800,00

1.324.467,38

1.400.000,00

51.295.955,40

53.444.222,78

3.548.267,38

1.400.000,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Drabek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/63/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 r.

DOCHODY

zmniejsza się o kwotę

812.375,08

Zmniejsza się Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

zmniejsza się dochody majątkowe

zmniejsza się dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z budżetu środków europejskich

Zwiększa się Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. ... i od innychjednostek nieposiadającychosobowości prawnej ...

zwiększa się dochody bieżące

zwiększa podatek od nieruchomości

951.375,08

951.375,08

951.375,08

139.000,00

139.000,00

139.000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/63/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 r.

WYDATKI

zmniejsza się o kwotę

1.398.575,08

Zmniejsza się Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

zmniejsza się rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

zmniejsza się wydatki majątkowe

/inwestycje i zakupy inwestycyjne/

zmniejszawydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w częścizwiązanej z realizacją zadań j.s.t.

zmniejsza się pozostałe wydatki inwestycyjne

Zwiększa się Dz. 600 Transport i łączność

zwiększa się rozdz. 60016 drogi publiczne gminne

zwiększa się wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zwiększa się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększa się rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększa się wydatki bieżące

w ydatki jednostek budżetowych

w tym na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zmniejsza się Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmniejsza się rozdz.90015 oświetlenie ulic

zmniejsza się wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne /dotacje/

1.537.575,08

1.537.575,08

1.537.575,08

757.575,08

7 80.000,00

220.176,66

220.176,66

220.176,66

220.176,66

139.000,00

139.000,00

139.000,00

139.000,00

139.000,00

220.176,66

220.176,66

220.176,66

220.176,66


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/63/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Tabela nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2015 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY

I. Przychody budżetu

§ 950 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

II. Dochody budżetu

ogółem przychody i dochody budżetu /I+II /

III. Rozchody budżetu

§ 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów

IV. Wydatki budżetu

Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/

3.548.267,38

1.324.467,38

1.500.000,00

723.800,00

51.295.955,40

54.844.222,78

1.400.000,00

1.400.000,00

53.444.222,78

54.844.222,78


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/63/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZMIANA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zmniejsza się ogółem o kwotę

w tym:

220.176,66

Dz.

rozdz.

wyszczególnienie

kwota

900

90015 oświetlenie ulic, placów, dróg

zmniejszasiędotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

220.176,66


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/63/2015
Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe