Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych wykonywanych w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Rajcza.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - należy przez to rozumieć wniosek dotyczący zadań publicznych wymienionych w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

3) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,

4) inicjatywie lokalnej - rozumie się przez to formę współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej, szczegółowo określoną w rozdziale 2a ustawy,

5) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

6) wnioskodawcy - podmioty, które mogą składać wnioski o inicjatywę lokalną wymienione w art. 19b ust. 1 ustawy.

§ 3.

Zadania publiczne, podlegające realizacji w ramach inicjatywy lokalnej, obejmują zadania określone w art. 19b ust. 1 ustawy, stanowiące jednocześnie zadania gminy i wykonywane na mieniu Gminy Rajcza.

§ 4.

1. Wniosek może być złożony na formularzu określonym przez Wójta Gminy Rajcza, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wniosek powinien być opatrzony zapisem "wniosek o realizację inicjatywy lokalnej".

§ 5.

Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej rozpatruje Wójt Gminy Rajcza.

§ 6.

1. Ocena wniosków sporządzona jest na podstawie następujących kryteriów:

1) obszaru wnioskowanych zadań,

2) zgodności inicjatywy lokalnej z dokumentami strategicznymi i planami gminy, min. z Strategią rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym na lata 2014-2018,

3) formy udziału mieszkańców w realizacji zadania,

4) wkładu własnego wnioskodawców w formie pracy społecznej,

5) zaangażowania środków finansowych budżetu Gminy Rajcza,

6) stanu przygotowania lub realizacji zadania oraz celowości realizacji zadania z punktu potrzeb społeczności lokalnej.

§ 7.

1. Po dokonaniu oceny wniosku, przeprowadza się analizę możliwości zaangażowania środków budżetowych oraz rzeczowych Gminy Rajcza i powiadamia się wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosku.

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawcy zobowiązani są dostarczyć ciągu 7 dni:

1) w przypadku wniosku składanego za pośrednictwem organizacji pozarządowych:

a) kopię aktualnego odpisu / informacji o wpisie organizacji pozarządowej do właściwego rejestru,

b) pisemnego oświadczenia mieszkańców, których dana organizacja pozarządowa reprezentuje o zaangażowaniu ich w realizację zadania publicznego.

2) w przypadku osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców:

a) pisemne oświadczenie wszystkich osób wchodzących w ich skład potwierdzające zaangażowania w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ppkt a) może być złożone na wzorze określonym przez Wójta Gminy Rajcza, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 8.

W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji podpisana zostaje umowa na czas określony o wykonanie inicjatywy lokalnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 czerwca 2015 r.

FORMULARZ WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH
INICJATYWY LOKALNEJ W GMINIE RAJCZA

Imiona i nazwiska wnioskodawców

/nazwa pośrednika

Adres wnioskodawców

Osoba do kontaktu

(imię, nazwisko, telefon, e - mail)

Proponowany zakres zadania

Opis zadania (Określenie obszaru działania, celu, zakresu rzeczowego, rezultatów.)

Szacowane zaangażowanie finansowe Gminy Rajcza

Szacowane zaangażowanie finansowe wnioskodawcy

Szacowane zaangażowanie rzeczowe Gminy

Szacowane zaangażowanie rzeczowe wnioskodawcy

Szacowany wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej (Należy wskazać wkład pracy społecznej wnioskodawcy - podać liczbę godzin, jaką poświęca na wykonanie zadania wszystkie zaangażowane osoby. Wartośćświadczeń społecznych należy określić adekwatnie do ceny rynkowej pracy o podobnym charakterze. Opisać, co będzie przedmiotem prac społecznych)

Szacowany całkowity koszt realizacji zadania publicznego (Wartość całkowita zadania rozumiana jest jako suma wartości całego wkładu finansowego, wkładu rzeczowego i osobowego wszystkich partnerów realizacji zadania)

Opis stanu przygotowania lub realizacji zadania (Należy wskazać czy zadanie wymaga prac wstępnych, czy przygotowany został harmonogram rzeczowy, harmonogram czasowy realizacji, wstępny budżet zadania)

Znaczenie zadania publicznego dla społecznego lokalnej (Wskazać, kto może skorzystać z realizacji danego działania. Dlaczego zadanie jest ważne dla mieszkańców, oszacować ich liczbę. Można dołączyć listę osób, które nie będą bezpośrednimi wnioskodawcami, ale popierają inicjatywę)

Sugerowany termin realizacji zadania

Data i podpisy

wnioskodawców/pośredników


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 czerwca 2015 r.

OŚWIADCZENIE OSÓB FIZYCZNYCH I NIEFORMALNYCH GRUP MIESZKAŃCÓW
POTWIERDZAJĄCYCH ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Urząd Gminy w Rajczy

Niżej wymienione osoby potwierdzają swoje zaangażowanie w realizację zadania publicznego …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wskazujemy osobę/osoby reprezentujące nas:

Lp.

Imię

Nazwisko

Podpis

1.

2.

Lub

Wskazujemy organizację pozarządową (Lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Nazwa organizacji

Adres

Nr KRS

Czytelne podpisy osób składających oświadczenie:

Lp.

Imię

Nazwisko

Podpis

1.

2.

Rajcza …………………………………………………………


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Umowa nr …………
o wykonanie inicjatywy lokalnej

polegającej na …………………………………………………………………………

zawarta w dniu ……………………. w Rajczy pomiędzy:

Gminą Rajcza, z siedzibą w Rajczy,

reprezentowaną przez:

……………………………… - Wójta Gminy Rajcza ………………………,

przy kontrasygnacie Skarbnika ………………………………………………,

zwaną dalej jako Gmina,

a:

- Panią/Panem ……………………………, zamieszkałą/-ym w ……………………, legitymującą/-ym się dowodem osobistym nr ……………………… seria ………………, PESEL ………………;

- Panią/Panem …………………………, zamieszkałą/-ym w ………………………, legitymującą/-ym się dowodem osobistym nr ……………………… seria ………………, PESEL ………………;

zwanymi dalej łącznie Inicjatorem,

reprezentowanymi przez:

…………………………………………………………,

………………………………………………………….,

zwanymi dalej łącznie Stronami

§ 1.

Tryb zawarcia umowy

Niniejsza umowa zawarta została w trybie, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Rajczy nr ……. z dnia ………………. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych wykonywanych w ramach inicjatywy lokalnej, w wyniku uwzględnienia wniosku złożonego przez Inicjatora w dniu ……………………, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Strony zobowiązują się w ramach inicjatywy lokalnej do wspólnej realizacji zadania publicznego polegającego na ………………………………………………. - zwanego w dalszej części umowy zadaniem publicznym.

2. Szczegółowy zakres zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1, określa wniosek stanowiący załącznik nr 1 do umowy oraz kosztorys i harmonogram, stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszej umowy.

3. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego stanowi sumę wartości wkładu Gminy i wartości wkładu Inicjatora, określonych w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, i wynosi ……………… zł (słownie: …………………………………).

§ 3.

Okres obowiązywania umowy

Niniejszą umowę zawiera się na czas określony, od dnia ………… do dnia …………, w którym to terminie zostanie zrealizowana inicjatywa lokalna.

§ 4.

Sposób wykonania zadania publicznego

1. Zadanie publiczne zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem Inicjatora oraz z harmonogramem i kosztorysem opracowanym wspólnie przez Inicjatora i Gminę, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej umowy.

2. Strony zobowiązują się do realizacji inicjatywy lokalnej zgodnie z celem określonym we wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 5.

Wkład Gminy w realizację zadania publicznego

1. Gmina zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne w zakresie określonym niniejszą umową, w jakim wynika to z wkładu Inicjatora, określonego w § 6 niniejszej umowy.

2. Gmina zobowiązuje się do przekazania Inicjatorowi, na podstawie umowy użyczenia, na czas trwania umowy, następujących przedmiotów:

1) …………………, o wartości …….. zł (słownie: ………………………………….),

2) …………………, o wartości …….. zł (słownie: ………………………………….).

3. Przekazanie i odbiór przedmiotów, o których mowa w § 5 pkt 2, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Gmina zobowiązuje się wesprzeć Inicjatora organizacyjnie i merytorycznie przy następujących czynnościach:

1) ……………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………

5. Gmina zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie następujące czynności:

1) ……………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………

§ 6.

Wkład Inicjatora w realizację zadania publicznego

1. Inicjator zobowiązuje się do udziału w realizacji zadania publicznego w zakresie określonym we wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz niniejszej umowie.

2. Inicjator zobowiązuje się świadczyć pracę społeczną przez ……………… osób, obejmującą łącznie …..…………. roboczogodzin, w celu wykonania następujących czynności:

1) ……………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………

o równowartości stanowiącej łącznie ……………. (słownie: ………………………) złotych.

3. Inicjator zobowiązuje się, że czynności określone w pkt 2 lit. …, wykonywać będą wyłącznie osoby o następujących kwalifikacjach:

1) ………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………

4. Inicjator zobowiązuje się do następujących świadczeń rzeczowych:

1) ……………. - stanowiących równowartość ………………… zł (słownie: ………………………………………………………………..…),

2) ……………………… - stanowiących równowartość ………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………).

5. Inicjator zobowiązuje się przekazać, do dnia ……………, kwotę ………………….. zł (słownie: …………………………………………………) na rachunek bankowy Gminy Rajcza, prowadzony przez ………………………, konto nr ……………………………

6. Inicjator zobowiązuje się wykorzystywać użyczone przedmioty, o których mowa w § 5 pkt 2-3, zgodnie z celem, na jaki zostały mu przekazane oraz właściwymi przepisami kodeksu cywilnego.

§ 7.

Nadzór nad realizacją zadania publicznego

1. Nadzór nad realizacją zadania publicznego sprawuje Gmina.

2. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zobowiązań umownych przez Inicjatora, w tym kontrolę prawidłowości wykonywania jego wkładu w realizację zadania publicznego.

3. W zakresie sprawowanej kontroli Gmina ma prawo żądać informacji i dokumentów związanych z realizacją inicjatywy lokalnej.

4. Gmina zobowiązana jest do współdziałania z Inicjatorem w trakcie realizacji zadania publicznego o którym mowa w § 2 ust. 1, w szczególności w zakresie realizacji świadczeń określonych niniejszą umową oraz udzielania informacji i wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego wykonania inicjatywy lokalnej.

§ 8.

Sprawozdawczość

Z realizacji inicjatywy lokalnej Gmina sporządza notatkę obejmującą w szczególności informacje o jakości i terminowości realizacji zadania publicznego, stopniu wykonania przez strony zobowiązań umownych oraz osiągniętych w wyniku realizacji inicjatywy lokalnej rezultatach.

§ 9.

Tryb rozwiązania umowy

1. Umowa może być w każdej chwili rozwiązana za porozumieniem Stron.

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie, o którym mowa w pkt 1, zasady wzajemnych rozliczeń Strony określą w protokole.

3. Inicjator może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 (słownie: siedmiodniowego) okresu wypowiedzenia w przypadku:

1) zaistnienia po jego stronie okoliczności uniemożliwiających wykonanie zobowiązań
z przyczyn od niego niezależnych,

2) zaprzestania realizacji zobowiązań umownych przez Gminę w tracie realizacji inicjatywy lokalnej i mimo pisemnego wezwania czynności te nie są nadal wykonywane.

4. Gmina może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 (słownie: siedmiodniowego) okresu wypowiedzenia w przypadku:

1) zaistnienia po jej stronie okoliczności uniemożliwiających wykonanie zobowiązania z przyczyn od niej niezależnych,

2) zaprzestania realizacji zobowiązań umownych przez Inicjatora w tracie realizacji inicjatywy lokalnej i mimo pisemnego wezwania czynności te nie są wykonywane.

5. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez zachowania terminów wypowiedzenie, w przypadku rażącego naruszenia zobowiązań umownych przez drugą stronę umowy.

§ 10.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich okolicznościach mających wpływ na wspólne realizowanie zadania publicznego.

2. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań podjętych przez Strony, w związku z realizacją umowy, są:

1) z ramienia Gminy - …………………………………….,

2) z ramienia Inicjatora - ……………….…………………

3. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Wszelkie zmiany umowy, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

5. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie.

6. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla inicjatora, dwa dla Gminy.

§ 12.

Załączniki

Załącznik nr 1 - wniosek o inicjatywę lokalną.

Załącznik nr 2 - kosztorys inicjatywy lokalnej.

Załącznik nr 3 - harmonogram realizacji inicjatywy lokalnej.

Ze strony GminyZe strony Inicjatora

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe