Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Rajcza konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Rajcza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zmianami), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się zasady i tryb przeprowadzenia na terenie Gminy Rajcza konsultacji społecznych w sprawie wyodrębnionej kwoty wydatków z budżetu Gminy Rajcza, zwanej dalej Budżetem Obywatelskim Gminy Rajcza. Zasady i tryb konsultacji społecznych określa Regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Rajcza stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Celem konsultacji jest wyrażenie przez mieszkańców opinii, co do zakresu zadań proponowanych do realizacji oraz ustalenie listy zadań zatwierdzonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Rajcza.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik do Uchwały Nr IX/62/2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych
Budżetu Obywatelskiego Gminy Rajcza

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Rajcza w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowej w procesie stanowienia prawa, tworzy się w Gminie Rajcza tzw. budżet obywatelski (budżet partycypacyjny).

2. Jako Budżet Obywatelski Gminy Rajcza należy rozumieć formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w zakresie kompetencji gminy.

3. Budżet Obywatelski Gminy Rajcza jest procedurą wskazywania przez mieszkańców gminy zadań oraz ich wybór do realizacji w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem tych zadań z budżetu Gminy Rajcza.

4. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Rajcza.

5. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego będzie corocznie określana w uchwale Rady Gminy Rajcza w sprawie budżetu Gminy Rajcza.

6. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego Gmina Rajcza zostaje podzielona na następujące okręgi konsultacyjne:

Okręg nr 1 - sołectwo Rajcza

Okręg nr 2 - sołectwo Zwardoń

Okręg nr 3 - sołectwo Rycerka Górna

Okręg nr 4 - sołectwo Rycerka Dolna

Okręg nr 5 - sołectwo Sól

Okręg nr 6 - sołectwo Sól - Kiczora

Na każdy okręg konsultacyjny przeznacza się taka samą kwotę środków finansowych z budżetu Gminy Rajcza.

7. Władze samorządowe Gminy Rajcza, w celu zwiększenia udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych w gminie, będą podejmowały działania mające na celu propagowanie idei budżetu obywatelskiego aktywności obywatelskiej.

8. Harmonogram przeprowadzenia konsultacji Budżetu Obywatelskiego oraz tryb pracy zespołu oceniającego wnioski o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim określa swoim zarządzeniem Wójt Gminy Rajcza.

§ 2.

ZASADY TWORZENIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZADAŃ

1. Każdy mieszkaniec i mieszkanka Gminy Rajcza, którzy ukończyli 16 lat, może zgłosić propozycję zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Rajcza; wyrazić poparcie dla wniosku zgłaszanego przez innego wnioskodawcę oraz wziąć udział w powszechnym głosowaniu na zebraniu sołeckim, w którym będą wybierane ostatecznie zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Rajcza.

2. Propozycja zadania, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć zadań, których realizacja leży w zakresie kompetencji gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego - kolejnego roku budżetowego po roku, w którym przeprowadzone zostało głosowanie nad listą zadań zgłoszonych w danym okręgu. Proponowanym zadaniem może być każdy projekt, określający zadanie, które przyczynia się do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Gminy Rajcza. Do zadań tych należą w szczególności:

a) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,

b) działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

3. Wniosek o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim Gminy Rajcza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Formularz wniosku dostępny jest elektronicznie na stronie http://www.rajcza.com.plw zakładce Dobro Wspólne/Budżet Obywatelski, a także w formie papierowej w Urzędzie Gminy na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Rajczy.

4. We wniosku, o którym mowa w ust. 3, należy:

a) podać nazwę zadania,

b) wskazać miejsce realizacji zadania, które może dotyczyć jedynie terenów będących własnością lub w dysponowaniu gminy (z wyłączeniem m.in. terenów zamkniętych, własności prywatnej i innych terenów, którymi nie dysponuje gmina),

c) wskazać zakres tematyczny zadania,

d) dokonać precyzyjnego opisu proponowanego zadania,

e) podać szacunkowy koszt realizacji zadania,

f) podać pełne dane identyfikujące wnioskodawcę (imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL oraz dodatkowo adres e-mail i telefon kontaktowy),

g) podać pełne dane identyfikujące 10 osób popierających wniosek (imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL), przy czym osoby popierające muszą spełniać warunek określony w ust. 1.

5. W celu ułatwienia mieszkańcom przygotowania wniosków o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim możliwe będą konsultacje ze wskazanymi pracownikami Urzędu Gminy w Rajczy.

W przypadku zaistnienia utrudnień związanych z:

a) ustaleniem miejsca realizacji zadania (lokalizacji terenu), własności nieruchomości, mieszkaniec/mieszkanka może skorzystać z geoportalu lub uzyskać pomoc osobiście i telefonicznie w właściwym Referacie,

b) ustaleniem szacunkowego kosztu realizacji zadania, mieszkaniec/mieszkanka może uzyskać pomoc osobiście i telefonicznie w właściwym Referacie,

c) Szczegółowa informacja nt. pracowników udzielających informacji w zakresie budżetu obywatelskiego zostanie podana w ogłoszeniu o naborze wniosków o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim.

6. Wypełnione wnioski należy dostarczyć:

a) osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Rajcza, lub

b) korespondencyjnie pod adres: Urząd Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza - Rajcza z dopiskiem Budżet Obywatelski/ Rajcza/ Rok …

7. Termin dostarczania wniosków zostanie określony Zarządzeniem Wójta Gminy Rajcza, o którym mowa w § 1 ust. 7.

8. Osoba zgłaszająca lub popierająca wniosek wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Gminy Rajcza zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

§ 3.

ANALIZA WNIOSKÓW

1. Analiza złożonych wniosków zostanie przeprowadzona pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym, tj. praktycznej możliwości realizacji wniosku ze względu na planowane zadania gminy, gospodarność, a także na możliwości finansowe i techniczne.

2. Analizy formalno-prawnej oraz merytorycznej dokona zespół powołany zarządzeniem Wójta Gminy Rajcza.

3. W zespole są reprezentowani przedstawiciele Wójta Gminy Rajcza, Rady Gminy Rajcza oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Rajcza.

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zespół wezwie pisemnie wnioskodawcę do usunięcia braków lub uzupełnienia wniosku. W przypadku nieusunięcia braków lub niedokonania uzupełnień przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od wezwania, wniosek zostanie odrzucony i nie będzie podlegał dalszej procedurze. Lista wniosków odrzuconych po analizie formalnej zostanie podana do publicznej wiadomości.

5. Wnioski, które pozytywnie przejdą analizę formalno-prawną przejdą do kolejnego etapu oceny, tj. analizy merytorycznej. Lista wniosków, które przejdą do etapu analizy merytorycznej zostanie podana do publicznej wiadomości.

6. W przypadku stwierdzenia braków merytorycznych, zespół wezwie pisemnie wnioskodawcę do usunięcia braków lub uzupełnienia wniosku. W przypadku nieusunięcia braków lub niedokonania uzupełnień przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od wezwania, wniosek zostanie odrzucony i nie będzie podlegał dalszej procedurze. Lista wniosków odrzuconych po analizie merytorycznej zostanie podana do publicznej wiadomości.

7. Wójt Gminy Rajcza może zasięgnąć opinii ekspertów w dziedzinach związanych z realizacją zadań zgłoszonych na Listę wniosków, w odniesieniu do wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną.

8. Wnioski dotyczące zbliżonych propozycji zadań mogą zostać pogrupowane w zadania, w konsultacji z wnioskodawcą.

9. Wnioski, które pozytywnie przejdą oba etapy analizy opisanej w ust. 2-5 tworzą listę propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Rajcza. Lista propozycji zadań do budżetu obywatelskiego zostanie podana do publicznej wiadomości.

10. Wnioski, które negatywnie przejdą etap oceny merytorycznej zostaną podane do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem.

§ 4.

WYBÓR ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Termin głosowania nad propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Rajcza określa swoim zarządzeniem Wójt Gminy Rajcza.

2. Po zarządzeniu głosowania nastąpi udostępnienie mieszkańcom gminy kart do głosowania zawierających wszystkie propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Rajcza możliwe do realizacji, odrębnie dla poszczególnych okręgów.

3. Listy wniosków poddanych do głosowania zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie http://www.rajcza.com.plw zakładce Budżet Obywatelski, a także udostępnione w formie papierowej w punkcie Informacja w budynku Urzędu Gminy Rajcza.

4. Kolejność zadań na liście do głosowania jest ustalana poprzez losowanie.

5. Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko jeden raz, podczas sołeckiego zebrania mieszkańców, na kartach opieczętowanych w czasie zebrania przez powołaną na zebraniu Komisję Skrutacyjną. W czasie głosowania organizator sołeckiego zebrania mieszkańców powinien zapewnić miejsce, które pozwoli osobom chcącym skorzystać z zasady tajności głosowania na wypełnienie karty do głosowania bez udziału innych osób.

6. Każdy głosujący ma prawo do wskazania na karcie do głosowania takiej liczby zadań, których wartość mieści się w limicie środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Rajcza, która przypada na dany okręg głosowania.

7. W przypadku, gdy wartość zadań wskazanych przez głosującego przekracza limit przypadający na dany okręg, jako wybrane uznaje się zadania znajdujące się na najwyższych pozycjach listy wniosków poddanych głosowaniu.

8. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwy zadania.

9. Wyniki głosowania oblicza Komisja Skrutacyjna powołana na zebraniu sołeckim, a wyniki głosowania, w formie protokołu, wywieszane są od strony zewnętrznej wejścia do lokalu, w którym odbyło się głosowanie, tak, aby z wynikami głosowania mogli zapoznać się wszyscy zainteresowani.

10. Pod protokołem z wynikami głosowania podpisują się członkowie Komisji Skrutacyjnej.

11. Wszystkie karty do głosowania, przygotowane przez Urząd Gminy Rajcza, wydawane są na sołeckim zebraniu mieszkańców przez sołtysa, który odpowiada za rozliczenie się z tych kart.

12. Propozycje zadań, które w ramach limitu środków na dany okręg uzyskają największą liczbę głosów mieszkańców, zostaną przedstawione Wójtowi Gminy Rajcza i zaproponowane przez Wójta do realizacji w najbliższym roku budżetowym ze środków budżetu Gminy Rajcza.

13. Zadania, o których mowa w niniejszym Regulaminie, tworzą Budżet Obywatelski Gminy Rajcza. Budżet obywatelski zostanie wprowadzony do budżetu Gminy Rajcza w drodze uchwały Rady Gminy w Rajcza.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wniosek o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Gminy Rajcza na rok ….

1. NUMER OKRĘGU:

Okręg nr 1 - …

Okręg nr 2 - ….

2. NAZWA ZADANIA

3. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA (dokładny adres, opis lokalizacji lub obszaru. Można załączyć mapkę lub zdjęcia, wpisać informację o ewentualnych załącznikach. Należy upewnić się, że teren lub obiekt jest własnością gminy.)

4. ZAKRES TEMATYCZNY (należy zaznaczyć właściwy)

budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,

działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym

mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

5. OPIS ZADANIA (należy przedstawić, co ma być wykonane, krótko opisać niezbędne prace oraz uzasadnić potrzebę realizacji zadania i spodziewane efekty)

6. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI:

……………………………………..

7. WNIOSKUJĄCY (Dane niezbędne w celu ewentualnego uzupełnienia wniosku, jego procedowania i udzielenia odpowiedzi.)

imię i nazwisko:

PESEL:

adres stałego zameldowania:

adres korespondencyjny:

email:

telefon:

8. WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH WNIOSEK pod nazwą:

(Należy przepisać tytuł zadania z pkt. 2 niniejszego wniosku.)

Zgłaszając lub popierając wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim gminy Rajcza realizowanego przez Urząd Gminy Rajcza (art. 23 ust. 1 i 2 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

- administratorem tak zebranych danych jest Urząd Gminy Rajcza,, ul. Górska 1, 34 - 370 Rajcza,

- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Rajcza na …. rok,

- mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,

- moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

LP. Imię i nazwiskoAdresPESELPodpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Czytelny podpis wnioskodawcy:

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe