Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/43/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/291/2014r. Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, zmienionej uchwałą Nr LVI/295/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 marca 2014r., uchwałą Nr LVII/299/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 kwietnia 2014r., uchwałą Nr LXIII/334/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 września 2014r., uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2014r., uchwałą Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 stycznia 2015r., uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 lutego 2015r., uchwałą Nr VIII/29/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr X/37/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 17 i art.19 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 849 z późn. zm.), uchwały Nr XXXIII/151/2008 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013, poz.724)

Rada Miasta w Szczyrku
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, zmienionej uchwałą Nr LVI/295/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 marca 2014r., uchwałą Nr LVII/299/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 kwietnia 2014r., uchwałą Nr LXIII/334/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 września 2014r., uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2014r., uchwałą Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 stycznia 2015r., uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 lutego 2015 r., uchwałą Nr VIII/29/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 marca 2015r. uchwałą Nr X/37/2015 Rady Miejskiejw Szczyrku z dnia 28 kwietnia 2015r. po punkcie 233 dodaje się:

234) Pani Reichert Mazur Barbara - wynajem pokoi

2. Odwołuje się z uchwały:

1) Poz. 24 Pani Czerwińska Barbara - pokoje gościnne

2) Poz. 212 Pani Reichert Barbara - pokoje gościnne

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Borys Matlak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe