Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 55/VIII/15 Rady Gminy Świerklany

z dnia 3 lipca 2015r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami)

Rada Gminy Świerklany
uchwala :

§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz sposób ich świadczenia:

1. odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odbywać się będzie, w nastepujący sposób:

1) przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów uzgodni z właścicielem nieruchomości termin odbioru odpadów;

2) właściciel nieruchomości w ustalonym terminie powinien wystawić odpady przy wjeździe na nieruchomość bez umieszczania ich w jakichkolwiek pojemnikach.

2. odbiór odpadów budowalnych i rozbiórkowych, wytworzonych na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy odbywać się będzie, w nastepujący sposób:

1) przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów udostępni właścicielowi nieruchomości kontener na odpady, a w przypadku niewielkiej ilości odpadów worki typu bigbag;

2) zapełnienie kontenera lub worków leży po stronie właściciela nieruchomości zgłaszającego usługę odbioru odpadów budowalnych i rozbiórkowych;

3) odbiór odpadów nastapi w terminie uzgodnionym z właścicielem nieruchomości jednak nie dłuższym niż 2 dni od podstawienia kontenera lub worków.

§ 2. Określa się, iż wysokość cen za świadczenie usług, o których mowa wyżej wynosi:

1. za odbiór 1 Mg mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon - 248,40złotych brutto;

2. za odbiór 1 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 54,00 złotych brutto.

§ 3. 1. Usługi, o których mowa w § 1 świadczone są wyłącznie na wniosek właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wymagają każdorazowego zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie, dokonane przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Gminy Świerklany - Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności:

1) adres nieruchomości,

2) imię i nazwisko właściciela nieruchomości,

3) numer telefonu właściciela nieruchomości,

4) rodzaj odpadu i jego przybliżoną ilość.

3. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów informuje Urząd Gminy Świerklany o uzgodnionych z właścicielem nieruchomości terminach odbioru odpadów. Informacja przekazywana jest na adres poczty elektronicznej cip@swierklany.pl

§ 4. Traci moc uchwała nr 197/XXVIII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 5. Wykonanie uchawły powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świerklany


Jerzy Rugor

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe