| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 56/VIII/15 Rady Gminy Świerklany

z dnia 3 lipca 2015r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerklany

Na podstawie art. 5a art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerklany.

§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się:

1) w przypadkach przewidzianych ustawami;

2) w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w sprawach dotyczących w szczególności:

1) strategii rozwoju Gminy Świerklany;

2) programu ochrony środowiska Gminy Świerklany;

3) planu gospodarki odpadami Gminy Świerklany;

4) planu rozwoju lokalnego Gminy Świerklany;

5) programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

6) strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Świerklany;

7) wieloletnich planów inwestycyjnych;

8) projektów aktów prawa miejscowego innych aniżeli określone w art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 marca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Świerklany.

§ 3. Decyzję o przeprowadzenie konsultacji podejmuje Wójt Gminy Świerklany w drodze zarządzenia, które określi:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Świerklany odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. Konsultacje mogą mieć formę:

1) pisemną, w tym poprzez adres poczty elektronicznej na adresy e-mailowe - przesłanie pisemnej opinii w danej kwestii;

2) zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany;

3) bezpośrednich spotkań, w tym:

a) spotkań z mieszkańcami we wszystkich lub w wybranych okręgach wyborczych,

b) środowiskowych zebrań przedstawicieli organizacji politycznych, sportowych, społecznych i zawodowych działających na terenie Gminy Świerklany.

§ 5. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić:

1) Wójt, w własnej inicjatywy;

2) komisja rady;

3) grupa radnych w liczbie co najmniej 5 osób;

4) klub radnych;

5) mieszkańcy Gminy (w liczbie co najmniej 50 osób).

2. Wniosek powinien zawierać:

1) termin i zakres terytorialny konsultacji;

2) formę konsultacji;

3) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty.

3. Wniosek spełniający wymogi określone w § 5 ust. 2 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy w terminie miesiąca, licząc od dnia złożenia.

4. Wniosek mieszkańców, oprócz wymagań określonych w § 5 ust. 2 powinien zawierać:

1) wskazanie osoby (osób) upoważnionej(ych) do kontaktów w imieniu mieszkańców, z podaniem niezbędnych danych teleadresowych;

2) listę osób pełnoletnich, stale zamieszkałych na terenie Gminy popierających wniosek, w liczbie nie mniejszej niż 50, zawierającą: imię, nazwisko, nr PESEL, adres i podpis.

5. Wójt Gminy informuje osoby, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt. 1 o sposobie załatwienia złożonego wniosku.

6. W konsultacjach brać udział mogą wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy.

7. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Konsultacje odbywają się w drodze opinii zgłaszanych przez mieszkańców.

§ 6. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o terminie i przedmiocie oraz wynikach konsultacji.

§ 7. 1. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

3. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany.

4. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy Świerklany.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świerklany


Jerzy Rugor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »