Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu Oleskiego

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie świadczenia usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oleśnie, w imieniu którego działają:

1) Stanisław Belka - Starosta Oleski;

2) Roland Fabianek - Wicestarosta

zwanym w dalszej części Przyjmującym,

a Powiatem Kłobuckim - reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego działają:

1) Henryk Kiepura - Starosta Kłobucki,

2) Krzysztof Nowak - Członek Zarządu

zwany w dalszej części Powierzającym,

Działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.), § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn.zm. i uchwały Nr VII/35/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez powiat oleski zadania publicznego należącego do właściwości powiatu kłobuckiego oraz uchwały Nr 40/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Oleskiemu zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Kłobuckiego o następującej treści:

§ 1. Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie publiczne Powierzającego, polegające na bezpłatnym świadczeniu usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach, zwany dalej ŚDS.

§ 2. 1. Realizacja niniejszego porozumienia uzależniona będzie od posiadania wolnych miejsc w ŚDS.

2. Możliwość przyjęcia uczestnika z terenu Powierzającego będzie każdorazowo uzgadniana z PCPR w Oleśnie, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności ŚDS zabezpiecza miejsca dla uczestników pochodzących z terenu Przyjmującego.

§ 3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ ma realizację niniejszego porozumienia.

§ 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron porozumienia.

§ 6. 1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne powszechnie obowiązujące, właściwe ze względu na przedmiot porozumienia.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.


PowierzającyPrzyjmujący

Starosta Kłobucki


Henryk Kiepura


Członek Zarządu


Krzysztof Nowak

Starosta Oleski


Stanisław Belka


Wicestarosta


Roland Fabianek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe