Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 113.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 39.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015 zmienionej Uchwałą Nr 48.VIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 lutego 2015 r., Uchwałą Nr 62.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r., Uchwałą Nr 80.X.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr 91.XI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2015 r., Uchwałą Nr 102.XII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 czerwca 2015 r.wprowadzić zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 33 318 850 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (III transza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie: 33 318 850 ",

b) w ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 13 039 392 ",

c) w ust. 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

udzielone pożyczki w wysokości 8 500 000 ";

2) w § 9:

a) w pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2015 z budżetu miasta w wysokości 8 500 000 ",

b) dodaje się pkt. 3 o treści:

Łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku 2015 w wysokości 5 000 000 ";

3) w § 11:

a) w pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 8 500 000 ",

b) dodaje się pkt. 5 o treści:

udzielenia w roku budżetowym poręczeń w łącznej kwocie 5 000 000 ";

4) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: Wydatki majątkowe na rok 2015 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2015, jak niżej:

a) w zakresie przychodów:

- zwiększyć paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 036 810 zł;

b) w zakresie rozchodów:

- zwiększyć paragraf 991 - Udzielone pożyczki i kredyty o kwotę 3 000 000 zł;

9) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, jak niżej:

a) zmniejszyć stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 32 296 zł,

b) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 1 363 796 zł,

c) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 1 331 500 zł;

10) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2015, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2015 - Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa, wprowadzić planowane do udzielenia Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie poręczenie w wysokości 5 000 000 zł.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 87 829 i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 105 670 125 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 124 639 i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 138 988 975 zł. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 36 810 zł, tj. z kwoty /-/ 33 282 040 do kwoty /-/ 33 318 850 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 113.XIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 113.XIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113.XIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 113.XIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 113.XIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe