Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 116.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 73.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6l ust. 1, 6j ust. 1, ust. 3, 3a-3c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 73.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w dwóch ratach:

- za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 18,20 zł każda, w terminach do 30 czerwca i 30 grudnia z dołu za dany rok;

- za odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny, w dwóch ratach, pierwsza w wysokości 21,70 zł w terminie do 30 czerwca, druga w wysokości 21,63 zł w terminie do 30 grudnia z dołu za dany rok, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej raty opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 31 sierpnia 2015r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe