Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 117.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 1 pkt 2, art. 64 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy

uchwala:

§ 1. Upoważnia się dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, w sprawach dotyczących zakresu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, w tym wydawania decyzji administracyjnych, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 100,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe