Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 127.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 i art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 275/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 127.XIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2 lipca 2015 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Dział I.

Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, zwany dalej "MOPS", jest jednostką organizacyjną Miasta Częstochowy, która działa w formie jednostki budżetowej.

§ 2. MOPS działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

7) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

8) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

12) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

13) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

14) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;

15) ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi;

16) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

17) odrębnych przepisów;

18) uchwały Nr 69/X/90 Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie z dnia 12 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

19) niniejszego Statutu.

§ 3. Siedzibą i terenem działania MOPS jest Częstochowa miasto na prawach powiatu.

§ 4. Nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Rada Miasta Częstochowy i Prezydent Miasta Częstochowy w ramach posiadanych kompetencji.

Dział II.

Przedmiot działalności

§ 5. Podstawowym przedmiotem działalności MOPS są zadania:

1) wynikające z ustawy o pomocy społecznej;

2) wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej powiatu;

3) wynikające z innych ustaw:

a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,

b) ustalanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

c) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych,

d) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,

e) działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

f) działania na rzecz wspierania rodziny oraz koordynowanie pieczy zastępczej,

g) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,

h) udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

i) obejmowanie pomocą rodzin wychowujących dziecko z dysfunkcjami poprzez zapewnienie wieloprofilowego wsparcia,

j) udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą poprzez realizowanie indywidualnych programów integracji,

k) prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie jednorazowego zasiłku powodziowego,

l) wypłacanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla repatriantów,

m) udzielanie oparcia społecznego osobom objętym ustawą o ochronie zdrowia psychicznego;

4) wynikające z uchwał Rady Miasta Częstochowy i zarządzeń Prezydenta Miasta Częstochowy.

§ 6. MOPS realizując zadania statutowe współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zasadach partnerstwa.

Dział III.

Organizacja wewnętrzna

§ 7. 1. Działalnością MOPS kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora MOPS zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Częstochowy.

3. Dyrektor działa jednoosobowo wykonując z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy zwykły zarząd. Do działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu wymagane jest odrębne pełnomocnictwo.

4. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w MOPS pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

6. Dyrektor ustala organizację wewnętrzną MOPS w formie regulaminu organizacyjnego.

7. Regulamin organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym, który określa strukturę i szczegółowy przedmiot działalności MOPS zatwierdza Prezydent Miasta Częstochowy.

Dział IV.

Gospodarka finansowa i mienie MOPS

§ 8. MOPS prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych i dysponuje samodzielnie rachunkami bankowymi.

§ 9. MOPS uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenia usług wobec podopiecznych oraz innych tytułów określonych przepisami prawa.

§ 10. Pobrane dochody MOPS odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

§ 11. Podstawę gospodarki finansowej MOPS stanowi roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, który zatwierdza Dyrektor MOPS.

§ 12. 1. Mienie MOPS stanowi mienie gminne przekazane w trwały zarząd w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. MOPS zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i prowadzenia okresowych inwentaryzacji, dokonywania umorzeń i przeszacowań oraz zapobieganie dekapitalizacji.

Dział V.

Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Statut nadaje Rada Miasta Częstochowy w formie uchwały.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe