Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 130.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Częstochowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Ulicy położonej w dzielnicy Tysiąclecie, w pobliżu ulic Haliny Poświatowskiej i Ludmiły Marjańskiej, nadać nazwę - ulica Haliny Poświatowskiej. W skład ulicy wchodzą działki 16/15, 16/21, 15/19 - obr. 30, stanowiące własność Gminy Miasto Częstochowa. Uchwałą z dnia 10 kwietnia 2014 r. Rada Miasta Częstochowy zaliczyła przedmiotową ulicę do kategorii dróg gminnych o numerze 1075, jako "droga bez nazwy".

§ 2. Położenie ulicy, o której mowa w § 1, przedstawia załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 130.XIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe