Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 131.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 318)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 852) tworzy się na terenie Miasta Częstochowy 10 odrębnych obwodów głosowania.

§ 2. Odrębne obwody głosowania, ich numery oraz siedziby obwodowych komisji do spraw referendum określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 131.XIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2 lipca 2015 r.

Odrębne obwody głosowania

Numer

obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji

do spraw referendum

127

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Małych Sióstr NSM "Honoratek".

ul. Ogrodowa 35

128

Miejski Szpital Zespolony.

ul. Mickiewicza 12

129

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7

130

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.

ul. Bialska 104/118

131

Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Antoniego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

ul. Wieluńska 1

132

Miejski Szpital Zespolony.

ul. Mirowska 15

133

Areszt Śledczy w Częstochowie.

ul. Mirowska 22

134

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.

Aleja Pokoju 44

135

Dom Pomocy Społecznej.

ul. Kontkiewicza 2

136

Miejski Szpital Zespolony.

ul. Bony 1/3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe