Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/46/15 Rady Gminy Kozy

z dnia 3 lipca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kozy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) - działając na wniosek Wójta Gminy Kozy,

Rada Gminy Kozy

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/135/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kozy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3609, z 2013 r. poz. 7514 oraz z 2015 poz. 1483), w związku z utworzeniem nowej ulicy o nazwie: "Turystyczna", w celu dostosowania opisu granic obwodu głosowania do stanu faktycznego, zmienia się opis granicy obwodu nr 2, poprzez wprowadzenie w załączniku do uchwały, po zwrocie: "Świt", zwrotu: "Turystyczna".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe