Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/46/15 Rady Gminy Świnna

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany załącznika Nr 2c do uchwały budżetowej Nr III/19/14 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pózn. zm.), art. 214 pkt 2 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z pózn. zm.)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany załącznika Nr 2c - "Wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2015"do uchwały budżetowej gminy III/19/14 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2014r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki


Załącznik do Uchwały Nr X/46/15
Rady Gminy Świnna
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe