Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/76/2015 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 885)

Rada Gminy Wilkowice uchwala:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na rok 2015" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 4.593,00 złote, w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 65.525,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 50.525,00 złotych

2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę 15.000,00 złotych

2. Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 60.932,00 złote, w tym:

1) zmniejszyć dochody z dotacji o kwotę 60.932,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu gminy na rok 2015" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 4.593,00 złote, w tym:

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę - 57.525,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - 14.500,00 złotych

w tym na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej - 5.500,00 złotych

2) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 43.025,00 złotych

w tym na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej - 4.000,00 złotych

2. Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 52.932,00 złote, w tym:

1) zmniejszyć wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst o kwotę 60.932,00 złote

2) zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę 8.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2015 roku" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 10 "Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 13 "Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 15 "Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów

42.319.519,23 złotych

Plan wydatków

43.305.496,23 złotych

Planowany deficyt budżetowy

985.977,00 złotych

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Józef Pawlusiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/76/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/76/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/76/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/76/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/76/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/76/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe