Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/78/2015 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice, wprowadza się następujące zmiany:

1. §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w niniejszej uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formacie XML, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2) warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

3) deklaracje w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dla Urzędu Gminy Wilkowice poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

4) tryb składania deklaracji w formie elektronicznej:

a) poprzez pismo ogólne dołączając deklarację w postaci załącznika w formacie pliku pdf,

b) poprzez wypełniony formularz deklaracji znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej opublikowanej przez Urząd Gminy Wilkowice"

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Józef Pawlusiak


Załącznik do Uchwały Nr X/78/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe