Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX.78.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015, polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę - 62 054,76 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Projektu nr 2014-1-PL01-KA101-000573, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program Erasmus+ (49 054,76 zł) oraz uzyskaniem dochodów nieplanowanych z tytułu darowizny (1 000,00 zł) i z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza Wojkowic uczęszczających do Przedszkola im "Przyjaciół Bajek", wg następującego zestawienia.

Tabela nr 1 - Dochody budżetowe na rok 2015.

Dział

Nazwa

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie.

61 054,76

Pozostałe dochody: w tym dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

49 054,76

w tym: dochody bieżące:

49 054,76

Dotacje: w tym dotacje celowe otrzymane z gminy:

12 000,00

w tym: dochody bieżące:

12 000,00

852

Pomoc społeczna.

1 000,00

Dochody własne: w tym: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej:

1 000,00

w tym: dochody bieżące:

1 000,00

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015, polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę - 62 054,76 zł, wg następującego zestawienia.

Tabela nr 1 - Dochody budżetowe na rok 2015.

Dział

Nazwa

Zmniejszenie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

62 054,76

Pozostałe dochody: w tym dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

62 054,76

w tym: dochody majątkowe:

62 054,76

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015, polegających na zmianie przeznaczenia i przeniesieniu w planie wydatków kwoty - 146 000,00 zł między działami i rozdziałami oraz polegających na zmianie przeznaczenia i przeniesieniu w planie wydatków kwoty - 170 000,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe na rok 2015

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa.

20 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

20 000,00

Wydatki majątkowe:

20 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:

20 000,00

710

Działalność usługowa.

30 000,00

71095

Pozostała działalność.

30 000,00

Wydatki bieżące:

30 000,00

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

30 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

4 000,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji.

4 000,00

Wydatki bieżące:

4 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

4 000,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

4 000,00

750

Administracja publiczna.

96 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

96 000,00

Wydatki bieżące:

96 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

96 000,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

96 000,00

852

Pomoc społeczna.

22 000,00

85206

Wspieranie rodziny.

22 000,00

Wydatki bieżące:

22 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

22 000,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

22 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 000,00

85495

Pozostała działalność.

10 000,00

Wydatki bieżące:

10 000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące:

10 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

190 000,00

230 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

170 000,00

Wydatki majątkowe:

170 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:

170 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi.

60 000,00

Wydatki majątkowe:

60 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:

60 000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

190 000,00

Wydatki majątkowe:

190 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:

190 000,00

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

190 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

5 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

5 000,00

Wydatki bieżące:

5 000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące:

5 000,00

926

Kultura fizyczna.

25 000,00

92601

Obiekty sportowe.

25 000,00

Wydatki bieżące:

25 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

25 000,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

25 000,00

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015, polegających na przeniesieniu w planie wydatków kwoty - 206 500,00 zł między działami i rozdziałami oraz polegających na przeniesieniu w planie wydatków kwoty - 25 000 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe na rok 2015

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa.

195 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

195 000,00

Wydatki majątkowe:

195 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:

195 000,00

750

Administracja publiczna.

11 500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

11 500,00

Wydatki bieżące:

11 500,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

11 500,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

11 500,00

852

Pomoc społeczna.

11 500,00

85206

Wspieranie rodziny.

11 500,00

Wydatki bieżące:

11 500,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

11 500,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

11 500,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

155 000,00

85305

Żłobki.

155 000,00

Wydatki majątkowe:

155 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:

155 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

40 000,00

25 000,00

90002

Gospodarka odpadami.

40 000,00

Wydatki majątkowe:

40 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:

40 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi.

25 000,00

Wydatki majątkowe:

25 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:

25 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

25 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

25 000,00

Wydatki majątkowe:

25 000,00

w tym: dotacje na wydatki majątkowe:

25 000,00

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015, polegających na zmianie przeznaczenia w planie wydatków kwoty - 20 343,00 zł, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe na rok 2015

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie.

18 000,00

18 000,00

80110

Gimnazja.

18 000,00

18 000,00

Wydatki bieżące:

18 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

18 000,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

18 000,00

Wydatki majątkowe:

18 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:

18 000,00

852

Pomoc społeczna.

500,00

500,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej.

500,00

500,00

Wydatki bieżące:

500,00

500,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

500,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

500,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

500,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

1 843,00

1 843,00

85395

Pozostała działalność.

1 843,00

1 843,00

Wydatki bieżące:

1 843,00

1 843,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

1 843,00

1 843,00

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1 843,00

1 843,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

1 843,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

1 843,00

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 6 (Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych) do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015, polegających na zwiększeniu wartości dotacji o kwotę - 5 000 zł i jednocześnie polegających na zmniejszeniu wartości dotacji o łączną kwotę - 55 000 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 7 (Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych) do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015,, polegających na zwiększeniu wartości dotacji o kwotę - 10 000 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania


Załącznik do Uchwały Nr IX.78.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zestawienie kwot dotacji z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

Działalność usługowa

30 000,00

- 30 000,00

0,00

71095

Pozostała działalność

30 000,00

- 30 000,00

0,00

2328

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000,00

- 30 000,00

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 005 000,00

- 20 000,00

985 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

805 000,00

- 20 000,00

785 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

780 000,00

5 000,00

785 000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

25 000,00

- 25 000,00

0,00

Razem:

1 819 000,00

- 50 000,00

1 769 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.78.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zestawienie kwot dotacji z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

15 000,00

10 000,00

25 000,00

85495

Pozostała działalność

15 000,00

10 000,00

25 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 000,00

10 000,00

25 000,00

Razem:

154 200,00

10 000,00

164 200,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe