Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI.81.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wojkowice osobom fizycznym na realizację zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wojkowice na lata 2015-2020"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 i art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje

§ 1. Przyjąć Regulamin zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wojkowice osobom fizycznym na realizację zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wojkowice na lata 2015-2020", stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania


Załącznik do Uchwały Nr XI.81.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Regulamin

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wojkowice osobom fizycznym na realizację zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wojkowice na lata 2015-2020"

Regulamin zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wojkowice osobom fizycznym na realizację zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wojkowice na lata 2015-2020"

§ 1. Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

1) Regulaminie - należy przez to rozumieć "Regulamin zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Wojkowice osobom fizycznym na realizację zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wojkowice na lata 2015-2020",

2) Programie - należy przez to rozumieć "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wojkowice na lata 2015-2020",

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wojkowice,

4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Wojkowice w Wojkowicach przy ulicy Jana III Sobieskiego 290a,

5) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osoby fizyczne działające wspólnie, które przeprowadziły inwestycje, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu,

6) Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków poniesionych na realizację inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu,

7) Dotacji - należy przez to rozumieć dotacje celową w rozumieniu przepisów art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami),

§ 2. Cele

1. Gmina udziela dotacji osobom fizycznym, które na terenie Gminy zrealizowały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne polegające na likwidacji niskosprawnych pieców oraz kotłów wykorzystujących paliwa stałe i wprowadziły w zamian nowe ekologiczne źródło ciepła lub zastosowały odnawialne źródło energii.

2. Zakres inwestycji dofinansowywanych w ramach Programu obejmuje:

1) wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych opalanych paliwami stałymi na:

a) kotły gazowe,

b) kotły olejowe,

c) kotły na biomasę,

d) kotły węglowe z automatycznym podajnikiem paliwa, których konstrukcja uniemożliwia spalanie odpadów,

e) kotły elektryczne,

2) podłączenie do sieci ciepłowniczej,

3) zakup instalacji solarnych współpracujących z systemem c.w.u. lub c.o.,

4) zakup pomp ciepła.

3. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora wymiany kotła bądź montażu instalacji solarnej lub pompy ciepła.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

1) przeprowadziły inwestycje, o których mowa § 2 ust. 2 Regulaminu,

2) złożą w Urzędzie wniosek o dotację, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami,

3) w przypadku niedopełnienia formalności, o których mowa w punkcie 2) powyżej Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków, a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek zostanie ostatecznie odrzucony,

4) po wstępnej kwalifikacji wniosków, Wnioskodawca otrzyma zawiadomienie,
o zakwalifikowaniu wniosku lub odrzuceniu i przyczynach odrzucenia.

§ 4. Wymagane dokumenty i terminy składania wniosków

1. W celu otrzymania dotacji należy w Urzędzie złożyć wniosek wraz
z załącznikami, o których mowa w ustępie 2 i 3 poniżej.

2. Do wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:

1) oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku lub lokalu mieszkalnego),

3) zgodę wszystkich uprawnionych - w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub innych form wspólnego władania nieruchomością, chyba że wniosek złożony został wspólnie przez wszystkich uprawnionych albo Wnioskodawca posiada orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie współwłaściciela nieruchomości - w takim przypadku do wniosku dołącza się orzeczenie sądu,

4) w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o braku uregulowania stanu prawnego nieruchomości. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, odpowiednio stosuje się postanowienia punktu 3) dotyczące zgody współwładających lub wspólnego wniosku.

3. Oprócz załączników wymienionych w ustępie 2 powyżej, stosownie do rodzaju wykonanej inwestycji, do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

1) certyfikat lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,

2) imienny dokument wystawiony nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku (rachunek lub faktura VAT) potwierdzający zakup przez Wnioskodawcę lub jednego z Wnioskodawców urządzenia, wymienionego w § 2 ust. 2 pkt 1) Regulaminu, zawierający informacje obejmujące firmę producenta, typ oraz cenę urządzenia, instalacji solarnej, pompy ciepła, lub poniesione koszty na podłączenie do sieci ciepłowniczej,

3) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu - certyfikat bezpieczeństwa,

4) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (z informacją o nie wniesieniu sprzeciwu przez Starostę Będzińskiego) - jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

5) protokół odbioru montażu i dopuszczenia do eksploatacji kotła węglowego wystawiony przez wykonawcę montażu ogrzewania węglowego,

6) protokół odbioru instalacji gazowej lub elektrycznej sporządzony przez osobę ze stosownymi uprawnieniami,

7) protokół odbioru w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej,

8) warunki techniczne lub umowę na dostawę gazu, energii elektrycznej, ciepła,

9) protokół odbioru instalacji olejowej wystawiony przez wykonawcę prac montażowych,

10) opinię kominiarską (jeśli wymagana),

11) w przypadku instalacji solarnej protokół odbioru montażu instalacji solarnej wystawiony przez wykonawcę prac montażowych,

12) w przypadku pompy ciepła protokół odbioru montażu pompy ciepła wystawiony przez wykonawcę prac montażowych.

4. Kopie wszystkich składanych dokumentów Wnioskodawca winien potwierdzić za zgodność
z oryginałem.

5. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane do dnia 31 października każdego roku. Wstępna kwalifikacja wniosków będzie odbywać się według kolejności wpływu.

§ 5. Przedmiot dofinansowania

1. Dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup jednego z urządzeń, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, zakup instalacji solarnej lub zakup pompy ciepła.

2. Dotacją objęte są urządzenia:

1) posiadające oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1645),

2) w przypadku źródeł ciepła opalanych biomasą lub paliwem stałym udzielenie dofinansowania możliwe jest wyłącznie na:

a) kotły opalane biomasą, spełniające wymogi odpowiednio 4 lub 5 klasy według kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012,

b) kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi odpowiednio 4 (do roku 2015) i 5 (od roku 2016) klasy według kryteriów zawartych
w normie PN-EN 303-5:2012,

3) w przypadku kolektorów słonecznych stosowanych do ogrzania ciepłej wody użytkowej, posiadających certyfikat na zgodność z normą PN-EN 12975:1-2007 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2:2007 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski certyfikat "Solar Keymark",

4) kolektory słoneczne będą dofinansowane w przypadku realizacji zadania związanego
ze zmianą sposobu ogrzewania z tradycyjnego węglowego na ekologiczny lub
w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę zainstalowanego i pracującego ekologicznego źródła ciepła, które służy do przygotowania ciepłej wody (w przypadku kotła węglowego, posiadającego - certyfikat energetyczno-emisyjny, wydany przez akredytowane laboratorium),

5) w przypadku pomp ciepła, posiadających certyfikat potwierdzający wartość współczynnika COP, zmierzonego zgodnie z jedną z obowiązujących norm: PN-EN 14511 lub PN-EN 12309 lub PN-EN 16147 lub PN-EN 15879 - 1.

3. W przypadku braku spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 2 powyżej, dofinansowanie nie będzie udzielone.

4. Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z instalacją grzewczą na terenie nieruchomości, w której zostało zainstalowane. Nie przyznaje się dofinansowania do zakupu przenośnych urządzeń grzewczych.

§ 6. Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji

1. Wysokość dotacji wynosi:

1) w przypadku wymiany źródeł ciepła - 80% ceny zakupu brutto źródła ciepła, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1), lecz nie więcej niż 1 500 zł,

2) w przypadku montażu instalacji solarnej - 80% ceny zakupu brutto kolektorów słonecznych, wraz z niezbędną armaturą i osprzętem, lecz nie więcej niż 1 500 zł,

3) w przypadku jednoczesnej wymiany źródła ciepła oraz montażu instalacji solarnej, nie więcej niż 3 000 zł,

4) w przypadku montażu pompy ciepła - 80% ceny zakupu brutto pompy ciepła, lecz nie więcej niż 1 500 zł,

5) w przypadku jednoczesnej wymiany źródła ciepła oraz zakupu pompy ciepła, nie więcej niż 3 000 zł,

6) w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej 80% kosztów wszystkich materiałów instalacji, tj. przewody, grzejniki, lecz nie więcej niż 1 500 zł.

2. Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z opracowaniem niezbędnych projektów, montażem, uzgodnieniami, pozwoleniami, zgłoszeniami itp.,

3. Dotacją objęte są inwestycje zrealizowane po wejściu w życie uchwały przyjmującej Program (nie wcześniej niż 30 marca 2015 roku). Datą uprawniającą do otrzymania dotacji jest data zakończenia inwestycji, potwierdzona opinią kominiarską, protokołem odbioru lub montażu.

4. Warunkiem realizacji wniosków o dotację jest posiadanie oraz zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy.

5. Dotacje przyznawane będą do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych na dany rok, znajdą się na liście rezerwowej, z przeznaczeniem do realizacji w tym samym roku budżetowym, w przypadku nie zawarcia umowy o dotację z innym Wnioskodawcą lub
w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel środków.

§ 7. Postanowienia szczegółowe

1. Dotacji podlegają urządzenia fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy.

2. Dotacja nie będzie udzielana na zadania modernizacyjne w budynkach nowych lub będących w trakcie budowy (tj. nie oddanych do użytkowania).

3. Dotacja przysługuje tylko raz na dany budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela.

4. Cel na jaki dotacja została przyznana, wysokość dotacji, sposób jej przekazania, tryb kontroli oraz inne ustalenia określi umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą.

5. Przed dokonaniem wypłaty kwoty dotacji, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia upoważnionym osobom przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem, w tym wykonania prac związanych
z wymianą urządzenia grzewczego lub montażu instalacji solarnej.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice.

2. W przypadku złożenia wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej, za termin złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia do Urzędu.

3. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część realizacji Programu. Strony przystępując do Programu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe