Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX.83.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 12 § 4, § 10, § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi zmianami) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz.852) na wniosek Burmistrza Miasta Wojkowice

Rada Miasta uchwala, co następuje

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania w celu przeprowadzenia referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

1) obwód głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym z siedzibą obwodowej komisji do spraw referendum w Zakładzie Karnym w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 298;

2) obwód głosowania Nr 7 w Areszcie Śledczym z siedzibą obwodowej komisji do spraw referendum w Areszcie Śledczym Zakładu Karnego w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 298. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe