Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2015 roku

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje: W uchwale Nr III/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2015, dokonuje się zmian:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.269,00 zł jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 179.769,00 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

3) załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

4) załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

5) załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

6) załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały

§ 3.

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody 47.861.528,65 zł,

2) Wydatki 50.186.450,81 zł.

2. Rozchody budżetu w kwocie 2.304.286,88 zł w tym:

1) spłaty raty długoterminowych kredytów bankowych 1.815.873,31 zł,

2) długoterminowych pożyczek 488.413,57 zł.

3. Przychody budżetu 4.629.209,04 zł to:

1) 1.113.660,34 zł - pożyczki,

2) 1.242.469,35 zł - kredyty,

3) 2.273.079,35 zł - wolne środki.

4. Deficyt budżetu w kwocie 2.324.922,16 zł - zostanie pokryty:

1) pożyczkami - w kwocie 1.113.660,34 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 1.049.261,82 zł

3) kredytem w kwocie 162.000,- zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Sobel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/63/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/63/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/63/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/63/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/63/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/63/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/63/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/63/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe