Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 10.100.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 17 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594; ze zmianami) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885: ze zmianami.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 3.028.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 71, 675, 1191, 2332, 2333, 2782, 2783, 3300) dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

OGÓŁEM

W ZŁ

2.000

20.360,56

Dz.

T R E S Ć

Zwiększ

Zmniejsz

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.000

dochody bieżące

2.000

- w tym: wpływy z opłaty produktowej - 2.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.000

18.360,56

- dochody bieżące

2.000

18.355,50

w tym; - wpływy z opłaty produktowej + 2.000

- środki na realizację programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp -18.355,50

dochody majątkowe

5,06

- w tym: środki na realizację programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - 5,06

PRZYCHODY

OGÓŁEM

W ZŁ

175.500

Paragraf

T R E Ś Ć

Zwiększ

952

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

175.500

WYDATKI

OGÓŁEM

W ZŁ

178.739,50

21.595

Dz.

Rozdz.

T R E Ś Ć

Zwiększ

Zmniejsz

600

Transport i łączność

93.500

60016

Drogi publiczne gminne

68.500

- wydatki majątkowe

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 68.500

60017

Drogi wewnętrzne

25.000

- wydatki bieżące

25.000

w tym: wydatki jednostek budżetowych + 25.000

z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 25.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż

72.000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

72.000

- wydatki majątkowe

72.000

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 72.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.239,50

21.595

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

21.595

- wydatki bieżące

21.595

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 21.595

z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań -21.595 z tego programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust,.1 pkt 2 i 3 uofp - 21.595

90095

Pozostała działalność

13.239,50

- wydatki bieżące

13.239,50

w tym: wydatki jednostek budżetowych + 13.239,50

z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 13.239,50

ROZCHODY

OGÓŁEM

W ZŁ

5,06

963

Spłata pożyczek otrzymanych za finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

5,06

§ 2. 1. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej stanowiący " Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w zł"otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie " Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 906.160,59, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 906.160,59"

3. § 5 tiret 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 842.194"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mateusz Kluba


Załącznik do Uchwały Nr 10.100. 2015
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 17 lipca 2015 r.

Przychody rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w

Paragraf

T R E S Ć

Przychody

Rozchody

Przychody rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w

2.340.709,35

3.246.869,94

902

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadan realizowanych z udziałem srodków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej

592.842

950

Wolne srodki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

905.673,35

952

Ptrzychody z zaciągniętych kredytow krajowych

842.194

962

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środkow pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

25.000

963

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem srodków pochodzących z budżtu Unii Europejskiej

1.013.774,94

992

Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych

2.208,095


Uzasadnienie

Projekt uchwały ujmuje konieczne zmiany w budżecie pozwalające na rozstrzygnięcie przetargów, podpisanie umów i terminowe realizowanie zobowiązań gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe