Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/85/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 16 lipca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18. Ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z art. 12 § 1 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U.2011 r. Nr 21, poz.112 z poźn. zm). Rada Gminy Uchwala:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Lelów, w celu przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. tworzy się odrębny odwód głosowania z numerem 7, w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, ul. Szczekocińska 19, 42-235 Lelów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów

§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Władysław Jaworski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe