Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/93/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 16 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.),

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę: 69 814,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1wynosi: 24 488 617,88 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 14 361 568,88 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 10 127 049,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 116 879,19 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę: 69 814,68 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę: 47 064,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 47 064,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę: 12 064,51 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę: 35 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust.2 wynosi: 27 378 570,85 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 14 059 203,11 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 13 319 367,74 zł.

§ 3. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne:

1. W Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne pn. ,,Powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową ul. Stawowej w m. Lelów" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na kwotę: 2 889 952,97 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie: 2 889 952,97 zł

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie: 2 889 952,97 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 1 456 957,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości: 1 486 957,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 4 376 909,97 zł.

§ 8. Na podstawie Uchwały Nr VIII/82/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów, ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 uofp:

1) dochody w kwocie 6 000,00 zł,

2) wydatki w kwocie 6 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w §2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 7 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w §2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 8 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w §2 oraz §3 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 9 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w §2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Władysław Jaworski


Objaśnienia do Uchwały Nr IX/93/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Dotyczy § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 69.814,68 zł, tj:

1.1

W dziale 750 - Administracja publiczna

11.140,00

Rozdziale 75095 - Pozostałą działalność

11.140,00

w związku ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu bieżącej działalności

11.140,00

1.2

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1.323,00

Rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno -prawnych., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.323,00

w związku z wpływem podatku leśnego od gruntów należących do Gminy Lelów

1.323,00

1.3

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

17.705,00

Rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe

12.305,00

w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie w okresie od 1.06.2015 r. do 30.11.2015 r.

12.305,00

Rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

1.400,00

w związku z uzyskaniem środków z PZU na dofinansowanie zadania prewencyjnego realizowanego w Gimnazjum w Lelowie tj. zakup i montaż monitoringu w autobusie szkolnym.

1.400,00

Rozdziale 80195 - Pozostała działalność

4.000,00

w związku z uzyskaniem środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu pn.,,Uczenie się przez całe życie"Comenius Partnerski Projekt Szkólw Gimnazjum w Lelowie.

4.000,00

1.4

W dziale 852 - Pomoc społeczna

27.341,68

Rozdziale 85295 - Pozostała działalność

27.341,68

w związku z wpływem środków na pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze domu

27.341,68

1.5

W dziale 926 - Kultura fizyczna

12.305,00

Rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

12.305,00

w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach robót publicznych w Gimnazjum w Lelowie (obsługa hali sportowej i stadionu sportowego) w okresie od 1.06.2015 r. do 30.11.2015 r

12.305,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 69.814,68 zł, tj.:

1.1

W dziale 750 - Administracja publiczna

9.323,00

Rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.323,00

w związku z zapłatą podatku leśnego od gruntów należących do Gminy Lelów

1.323,00

Rozdziale 75095 - Pozostała działalność

8.000,00

w związku z zapłatą składek członkowskich za przystąpienie Gminy Lelów do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Jurajska Ryba"

8.000,00

1.2

W dziale 801- Oświata i wychowanie

17.855,00

Rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe

12.305,00

z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie

12.305,00

Rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

1.400,00

w związku z realizacją zadania prewencyjnego w Gimnazjum w Lelowie tj. zakup i montaż monitoringu w autobusie szkolnym.

1.400,00

Rozdziale 80195 - Pozostała działalność

4.150,00

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminu na nauczyciela mianowanego w Gimnazjum w Lelowie

150,00

- z przeznaczeniem na realizację programu pn.,,Uczenie się przez całe życie"Comenius Partnerski Projekt Szkólw Gimnazjum w Lelowie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

4.000,00

1.3

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.990,00

Rozdziale 92116 - Biblioteki

2.990,00

w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie z przeznaczeniem na:

2.990,00

- zakup książek w ramach realizacji Programu Biblioteki Narodowej ,,Zakup Nowości wydawniczych dla bibliotek" (wkład własny)

1.095,71

- zakup oprogramowania księgowego,

zgodnie z załącznikiem Nr 3

1.894,29

1.4

W dziale 852 - Pomoc społeczna

27.341,68

Rozdziale 85295 - Pozostała działalność

27.341,68

z przeznaczeniem na remont domu mieszkalnego rodziny poszkodowanej w pożarze

27.341,68

1.5

W dziale 926 - Kultura fizyczna

12.305,00

Rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

12.305,00

z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznychw Gimnazjum w Lelowie (obsługa hali sportowej i stadionu sportowego) w okresie od 1.06.2015 r. do 30.11.2015 r

12.305,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 47.064,51 zł, tj.:

2.1

W dziale 600 - Transport i łączność

35.000,00

Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

35.000,00

w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn,,Powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową ul. Stawowej w m.Lelów", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

35.000,00

2.2

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.064,51

Rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

12.064,51

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków poniesionych na zakup wyposażenia świetlicy w Lgocie Błotnej, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lgota Błotna.

W/w wydatki zwiększą wartość zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej", zgodnie z załącznikiem Nr 4

12.064,51

i Nr 5 do niniejszej uchwały.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 12.064,51 zł, tj:

3.1

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.064,51

Rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

12.064,51

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków poniesionych na zakup wyposażenia świetlicy w Lgocie Błotnej, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lgota Błotna,

12.064,51

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

4.Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 35.000,00zł, tj.:

4.1

W dziale 600 - Transport i łączność

35.000,00

Rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

35.000,00

- w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn.,,Odbudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+240 wraz z odbudową przepustów", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

10.000,00

- w związku z zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn.,,Odbudowa drogi gminnej nr 689011 S Stawowa- Wojewodze - Biała Wielka od 0+000 do 3+131", zgodnie z załącznikiem Nr 5

25.000,00

do niniejszej uchwały.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe