Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy Suszec

z dnia 9 lipca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 1i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwalić zmiany w przychodach i wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2015 poprzez:

1) zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 11.005.000 zł,

2) zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 11.005.000 zł, poprzez:

- zwiększenie przychodów ze sprzedaży obligacji o kwotę 11.000.000 zł,

- zwiększenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych o kwotę 5.000 zł ; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się:

1) dochody budżetu po zmianach w kwocie: 44.896.231 zł,

2) wydatki budżetu po zmianach w kwocie: 55.896.862 zł,

3) przychody budżetu po zmianach w kwocie: 11.145.370 zł,

4) rozchody budżetu w kwocie: 144.739 zł.

§ 3.

Załącznik nr 3 "Planowane przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015" do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 9 "Wydatki majątkowe na 2015 rok" do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W związku ze zmianami w wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2015 planowany deficyt budżetu wynosi 11.000.631 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Suszec w wysokości 11.000.000 zł oraz z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 631 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 9 lipca 2015 r.

Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2015, jak niżej:

§

Wyszczególnienie

zmniejszenie

zwiększenie

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

11 000 000,00

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

5 000,00

Razem:

0,00

11 005 000,00

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2015, jak niżej:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

120 000,00

2 110 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

120 000,00

2 110 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

120 000,00

2 110 000,00

Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P.Godźka i ul. Wyzwolenia

0,00

110 000,00

Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie

0,00

2 000 000,00

Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: odcinek boczny ul. Pszczyńskiej od strony południowej , Brzymowa, Garbarska, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Spokojna, Tęczowa, Baraniok, Bukowa, Wiosenna, Spółdzielcza, Bażantów, Wiejska, Nowowiejska, Modrzewiowa, Pawia, Pochyła, Dolna, odcinek łączący ul. Potoczek z ul. Dworską w Mizerowie, odc. boczny ul.Wielodroga, ul.Pańska, ul. Deszczowa

120 000,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

10 000,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

10 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

10 000,00

Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce od strony boiska

10 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

9 005 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

0,00

9 005 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

9 005 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

4 005 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap ( w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

3 500 000,00

Projektowanie i budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków KWK "Krupiński"

1 500 000,00

RAZEM:

120 000,00

11 125 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 9 lipca 2015 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

I. Bilans obsługi zadłużenia Gminy Suszec na 2015 rok

DOCHODY (I)

PRZYCHODY (II)

WYDATKI (III)

ROZCHODY (IV)

44 896 231

11 145 370

55 896 862

144 739

I + II

III + IV

56 041 601

56 041 601

II. Przychody i rozchody związane z obsługą zadłużenia w 2015 roku

Wyszczególnienie

Przychody

Rozchody

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

11 000 000

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

102 000

Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynku gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2 - etap I

102 000

Nadwyżki z lat ubiegłych

43 370

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

144 739

spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice

88 000

spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap, zlewnia przepompowni P1 i P2A

56 739

Razem:

11 145 370

144 739


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Gminy Suszec
z dnia 9 lipca 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

600

Transport i łączność

6 548 941

60004

Lokalny transport zbiorowy

94 147

1. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec

80 000

2.Dofinansowanie do MZK Jastrzębie na realizację projektu "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

14 147

60014

Drogi publiczne powiatowe

200 000

1. Dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Pszczynie na realizację zadania "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną - etap III"

200 000

60016

Drogi publiczne gminne

6 239 794

1. Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul.Lipowej, P.Godźka i ul.Wyzwolenia

210 000

2. Prace projektowe i przebudowa ul. Szkolnej- II etap i ul. Napieralskiego ( od ul. Szkolnej do ul. DW 935) w Rudziczce

700 000

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

650 000

3. Projektowanie i remont ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyzowania z ul. Kolonia Podlesie

2 200 000

4. Projektowanie i przebudowa ul.Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul.Porębskiej wraz z budową odwodnienia

20 000

5. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia

10 000

6. Projektowanie i budowa odwodnienia ul.Wielodroga w rejonie skrzyżowania z ul.Srebrną w Suszcu

195 000

7. Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu

20 000

8. Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach

10 000

9. Rozbiórka piwnic byłej stołówki i budowa parkingu przy osiedlu mieszkaniowym przy ul.Piaskowej w Suszcu

50 000

10. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: odcinek boczny ul. Pszczyńskiej od strony południowej , Brzymowa, Garbarska, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Spokojna, Tęczowa, Baraniok, Bukowa, Wiosenna, Spółdzielcza, Bażantów, Wiejska, Nowowiejska, Modrzewiowa, Pawia, Pochyła, Dolna, odcinek łączący ul. Potoczek z ul. Dworską w Mizerowie, odc. boczny ul.Wielodroga, ul.Pańska, ul. Deszczowa

1 329 794

11. Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych

70 000

12. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach

1 425 000

60095

Pozostała działalność

15 000

1. Wykonanie deptaka na terenie rekreacyjnym znajdującym się na działce gminnej

15 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

120 000

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

20 000

1. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych

20 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100 000

1. Zakupy gruntów

100 000

750

Administracja publiczna

523 150

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

523 150

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem

30 000

2. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

352 000

3. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe

60 000

4. Budowa infrastryktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w placówkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Suszec

30 000

5. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy

51 150

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

10 000

1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec

10 000

801

Oświata i wychowanie

917 000

80101

Szkoły podstawowe

860 000

1. Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu

800 000

2. Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kobielicach i Kryrach

20 000

3. Modernizacja monitoringu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce

15 000

4. Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce od strony boiska

25 000

80104

Przedszkola

30 000

1. Rozbudowa bazy przedszkolnej na terenie Gminy Suszec

20 000

2. Projektowanie i budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Suszcu

10 000

80110

Gimnazja

7 500

1. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Publicznego w Suszcu

7 500

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

19 500

1. Zakup piekarnika elektrycznego z termoobiegiem dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kryrach

14 500

2. Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Kobielicach

5 000

852

Pomoc społeczna

28 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

8 000

1. Zakupy programów i zespołów komputerowych

8 000

85232

Centra Integracji Społecznej

20 000

1. Utworzenie i wyposażenie Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Suszec

20 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 564 000

90002

Gospodarka odpadami

150 000

1. Wyposażenie Placu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu

150 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

11 264 000

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

5 924 000

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

1 819 000

2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu

100 000

3. Projektowanie i budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków KWK "Krupiński"

1 700 000

4. Wniesienie wkładów pieniężnych do PGK Sp zo.o. w Suszcu

40 000

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

3 500 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

150 000

1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego

50 000

2. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec

100 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 000

1. Projektowanie i budowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce

20 000

926

Kultura fizyczna

663 471

92601

Obiekty sportowe

583 471

1. Projektowanie i przebudowa boiska przy hali sportowej w Suszcu

200 000

2. Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach

78 471

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

63 471

3. Projektowanie i utworzenie boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec

270 000

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

164 000

4. Zakup traktorka ogrodniczego do utrzymania boisk sportowych na terenie Gminy Suszec

15 000

5. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boisk sportowych

20 000

92695

Pozostała działalność

80 000

1. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu

80 000

Wydatki majątkowe ogółem:

20 394 562

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

2 696 471

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe