Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 53/VII/2015 Rady Gminy Irządze

z dnia 24 lipca 2015r.

w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Irządze uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Irządzach stanowiący załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Wojciech Ledwoch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/VII/2015
Rady Gminy Irządze
z dnia 24 lipca 2015 r.

zlokalizowanego na terenie bazy Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach, Irządze 131 b

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmie odpady komunalne selektywne bezpłatnie z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Irządze

I. Zasady ogólne:

1. Przyjęcia odpadów w PSZOK dokonuje upoważniony pracownik Gminy Irządze.

2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.

3. Dostarczane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpady segregowane przyjmuje się nieodpłatnie.

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegana regulaminu i poleceń pracownika punktu.

II. Ustalenia szczegółowe:

1. PSZOK przyjmuje odpady co drugi piątek w godzinach od 7.30 do 15.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Irządze po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, nie mogą być zmieszane

4. Do PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) popiół,

4) odzież,

5) tworzywa sztuczne,

6) opakowania wielomateriałowe,

7) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,

8) odpady biodegradowalne,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) przeterminowane leki i chemikalia,

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) zużyty sprzęt elektryczny,

13) zużyte opony,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz czysty np. cegła, pustak, beton itp., bez zanieczyszczeń azbestu, ceramiki, pianki, plastiku i drewnianych elementów itp. z remontów wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę a także na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r Nr 243, poz 1623z późn. zm.).,

15) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

5. Odpady należy dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i przeładować do pojemnika wskazanego przez pracownika obsługującego Punkt.

6. Opłata uiszczana do gminy za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa, materiały zawierające azbest, itp. oraz zmieszane odpady komunalne

8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się w wykazie wyszczególnionym w pkt II, ppkt 4 przyjmowanych odpadów

9. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzone będzie na dokumencie przekazania odpadów.

III. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu PSZOK udziela pracownik w UG Irządze pod nr tel. 48 343543009 lub w pokoju nr 1.

2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Gminy Irządze.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 53/VII/2015
Rady Gminy Irządze
z dnia 24 lipca 2015 r.

Potwierdzanie dostarczenia odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Irządzach, Irządze 131 b

Dane przyjmującego:Urząd Gminy Irządze , 42-446 Irządze 131b,

Przyjęcie odpadów nr....dnia......

Lp.

Rodzaj odpadów

Kod odpadów

Jednostka miary (kg, l, szt.)

Ilość

odpadów

Razem:

Przyjmujący:

Przekazujący:

Imię:………………….………

Nazwisko:……………………

Adres: …………………....…Telefon:……………………….

Oświadczam, że dostarczone przez mnie odpady zostały wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe prowadzone pod adresem podanym powyżej i pochodzą z tego gospodarstwa domowego.

…………………………

(podpis)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe