Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/86/15 Rady Gminy Jasienica

z dnia 23 lipca 2015r.

w sprawie pozbawienia drogi publicznej nr 490316S (obejmującej parcelę nr 1880) położonej na terenie sołectwa Rudzica kategorii drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 460, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bielskiego

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyłączyć z użytkowania drogę publiczną nr 490316S (parcelę nr 1880) położoną na terenie sołectwa Rudzica na odcinku ok. 232 m i pozbawić przedmiotową drogę kategorii drogi gminnej.

§ 2.

Graficzny zakres obszaru objętego zmianą (kolor żółty) stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt


Załącznik do Uchwały Nr IX/86/15
Rady Gminy Jasienica
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe