Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/98/15 Rady Gminy Jasienica

z dnia 23 lipca 2015r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/295/2009 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 kwietnia 2009r. oraz Uchwały Nr XXI/187/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 maja 2008r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 460)

Rada Gminy Jasienica
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIII/295/2009 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia na terenie Gminy Jasienica kategorii dróg gminnych.

2. Uchyla się Uchwałę Nr XXI/187/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 maja 2008r. w sprawie pozbawienia na terenie Gminy Jasienica kategorii dróg gminnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe