Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 297/XVI/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 16 lipca 2015r.

w sprawie uchwały Nr V/9/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/9/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) wobec nie zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu podjętej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Uchwała Nr V/9/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 czerwca 2015 roku (uchwała została przekazana przez Wojewodę Śląskiego celem jej zbadania, zgodnie z właściwością). Na mocy art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych przedłożona uchwała podlega nadzorowi Izby.

W dniu 1 lipca 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 290/XV/2015 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Sejmiku Województwa. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Sejmik Województwa Śląskiego określił zasady udzielania dotacji celowych na planowane w danym roku kalendarzowym prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w województwie śląskim wpisanych do rejestru zabytków. W § 2 uchwały Sejmik Województwa postanowił, że dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym mowa powyżej, z wyłączeniem zabytków będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, które są finansowane ze środków finansowych przyznanych odpowiednio przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki. Jak wynika z treści uchwały, warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez uprawniony podmiot wniosku, którego niezbędne elementy określono w § 4 ust. 1 uchwały. Dodatkowo w § 4 ust. 3 postanowiono, że w przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Z powyższego wynika, że dotacje mogły być udzielane także podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Tym samym mogły stanowić pomoc de minimis, o której mowa w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wzięło pod uwagę regulacje zawarte w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) oraz w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Na mocy art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego (w tym przypadku projekt uchwały) przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Z przekazanej tut. Izbie korespondencji z dnia 10 lipca 2015 r., podpisanej przez Członka Zarządu Województwa - Pana Henryka Mercika wynika, że projekt przedmiotowej uchwały nie został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powyższe zaniechanie, zdaniem Kolegium, w sposób istotny narusza art. 7 ust. 3 ww. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych oraz w związku z art. 82 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stwierdziło nieważność badanej uchwały Nr V/9/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na niniejszą uchwałę Województwu Śląskiemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe