Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2015 Wójta Gminy Ujsoły

z dnia 30 marca 2015r.

z wykonania budżetu Gminy Ujsoły za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Tekst pierwotny

Opracowany projekt budżetu na 2014 rok przedstawiony przez Wójta Gminy Ujsoły uzyskał pozytywną opinię II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - Uchwała Nr 4100/II/257/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku. Budżet Gminy Ujsoły na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/240/2013. Uchwalony budżet przedstawiał się następująco: Planowane dochody na 2014 rok wynosiły: 16 077 592,49 zł. w tym:

1. Dochody własne w kwocie:4 491 215,24 zł.

2. Dotacje w kwocie:1 909 194,39 zł. w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 439 169,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 227 349,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanena podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 242 676,39 zł.

3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 458 405,11 zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 29 250,00 zł.

5. Subwencje w kwocie:6 261 687,00 zł. w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie3 078 144,00 zł.

- Subwencja wyrównawcza w kwocie3 076 684,00 zł.

- Subwencja równoważąca w kwocie106 859,00 zł.

II. Dochody majątkowe:2 927 840,75 zł. w tym:

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 2 627 840,75 zł.

2. Sprzedaż składników majątkowych300 000,00 zł.

- Planowane wydatki na 2014 rok wynosiły:17 159 955,74 zł.

I. Wydatki bieżące: 12 081 876,75 zł. obejmują one:

- płace i pochodne5 349 845,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych2 966 578,64 zł.

- dotacje na zadania bieżące905 459,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 814 829,61 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 465 007,90 zł.

- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji390 156,60 zł.

- wydatki na obsługę długu190 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe5 078 078,99 zł. w tym:

- wydatki na inwestycje finansowane z udziałem środków z budżetu UE 3 236 433,95 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 1 082 363,25 zł. Zaplanowano jego pokrycie przychodem z tytułu zaciągniętego kredytu.

- Planowane przychody wynosiły - 1 636 606,31 zł. w tym:

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie - 1 082 363,25 zł.

- kredyt na pokrycie przypadających do spłaty w 2014 r. rat kredytów i pożyczek - 417 636,75 zł. w tym: rat kredytów - 311 413,97 zł. rat pożyczek - 106 222,78 zł.

- II transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację inwestycji pn: "Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej" w Soblówce - 136 606,31 zł.

- Planowane rozchody wynosiły - 554 243,06 zł. w tym:

a) spłata kredytów - 311 413,97 zł.

b) spłata pożyczek - 106 222,78 zł.

c) spłata pożyczki na inwestycję pn: "Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej" w Soblówce - 136 606,31 zł.

- Wpływ na stan dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

- Zmiany wielkości dochodów wprowadzone URG - 739 113,36 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/245/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. 114 720,66 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/250/2014 z dnia 17 marca 2014 r. 139 883,22 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/256/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. 826 157,67 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/268/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. 291 021,87 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/270/2014 z dnia 12 września 2014 r. 37 002,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/277/2014 z dnia 30 października 2014 r. - 1 756 589,19 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr II/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. - 391 309,59 zł.

- Zmiany wielkości dochodów wprowadzone ZWG1 739 300,90 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 2/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. 9 270,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 6/2014 z dnia 31 marca 2014 r. 398 490,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 8/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.57 630,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 12/2014 z dnia 2 maja 2014 r.74 867,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014 r.5 900,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 22/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.20 000,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 24/2014 z dnia 29 czerwca 2014 r.20 959,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 28/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.47 599,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 32/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.98 266,36 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 38/2014 z dnia 29 września 2014 r.300 719,54 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 39/2014 z dnia 30 września 2014 r.273 036,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 45/2014 z dnia 31 października 2014 r.136 108,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 48/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.296 456,00 zł.

- Razem zwiększenia dochodów wynoszą: 1 000 187,54 zł.

- Wpływ na stan wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. miały następujące decyzje zwiększające i zmniejszające budżet:

- Zmiany wielkości wydatków wprowadzone URG1 130 727,26 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/245/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. 114 720,66 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/250/2014 z dnia 17 marca 2014 r. 139 883,22 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/256/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.959 657,67 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/268/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.291 021,87 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/270/2014 z dnia 12 września 2014 r.37 002,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/277/2014 z dnia 30 października 2014 r.- 20 248,57 zł.

- Uchwała Rady Gminy Nr II/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.- 391 309,59 zł.

- Zmiany wielkości wydatków wprowadzone ZWG1 739 300,90 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 2/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.9 270,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 6/2014 z dnia 31 marca 2014 r.398 490,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 8/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.57 630,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 12/2014 z dnia 2 maja 2014 r.74 867,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014 r.5 900,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 22/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.20 000,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 24/2014 z dnia 29 czerwca 2014 r.20 959,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 28/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.47 599,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 32/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.98 266,36 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 38/2014 z dnia 29 września 2014 r.300 719,54 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 39/2014 z dnia 30 września 2014 r.273 036,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 45/2014 z dnia 31 października 2014 r.136 108,00 zł.

- Zarządzenie Wójta Gminy Ujsoły Nr 48/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.296 456,00 zł.

- Razem zwiększenia wydatków wynoszą:2 870 028,16 zł.

- Plan budżetu gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych wynosi:17 077 780,03 zł. w tym:

I. Dochody bieżące:14 904 460,87 zł. w tym:

1. Dochody własne w kwocie:4 606 759,53 zł.

2. Dotacje w kwocie:3 014 234,29, zł.w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 877 926,54 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 876 342,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanena podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 244 065,75 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 15 900,00 zł.

3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy955 453,05zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanez innych źródeł29 250,00 zł.

5. Subwencje w kwocie:6 298 764,00 zł. w tym:

- Subwencja oświatowa w kwocie3 115 221,00 zł.

- Subwencja wyrównawcza w kwocie3 076 684,00 zł.

- Subwencja równoważąca w kwocie106 859,00 zł.

- Środki uzupełniające dochody gminy

II. Dochody majątkowe:2 173 319,16 zł. w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 540 000,00 zł.

2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 583 319,16 zł.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 17 000,00 zł.

3. Sprzedaż składników majątkowych33 000,00 zł.

- Plan wydatków budżetowych wynosi:20 029 983,90 zł. w tym:

I. Wydatki bieżące14 128 157,02 zł. obejmują one:

- płace i pochodne5 789 638,54 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych3 459 557,64 zł.

- dotacje na zadania bieżące900 793,08 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych2 470 044,95 zł.

- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 083 226,57 zł.

- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń173 458,49 zł.

- wydatki na obsługę długu251 437,75 zł.

II. Wydatki majątkowe:5 901 826,88 zł. w tym:

- wydatki na inwestycje z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 831 470,96 zł. Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi: 2 952 203,87 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytu bankowego 2 760 703,87 zł. w tym kwota 1 678 340,62 zł. stanowi kredyt na pokrycie deficytu w związku z umowami zawartymi na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

2. Wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 191 500,00 zł.

- Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą - 3 506 446,93 zł. w tym:

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie - 2 760 703,87 zł.

- kredyt na pokrycie przypadających do spłaty w 2014 r. rat kredytów i pożyczek - 417 636,75 zł. w tym: raty kredytów - 311 413,97 zł. raty pożyczek - 106 222,78 zł.

- II transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację inwestycji pn: "Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej" w Soblówce - 136 606,31 zł.

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 191 500,00 zł.

- Planowane rozchody po zmianach wynoszą - 554 243,06 zł. w tym:

a) spłata kredytów - 311 413,97 zł.

b) spłata pożyczek - 106 222,78 zł.

c) spłata pożyczki na inwestycję pn: "Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej" w Soblówce - 136 606,31 zł.

- Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą - 3 519 929,48 zł. w tym:

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie - 2 760 703,87 zł.

- kredyt na pokrycie przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek - 417 636,75 zł.

- II transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację inwestycji pn: "Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej" w Soblówce - 136 606,31 zł. wolne środki zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 204 982,55 zł.

- Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą - 554 243,06 zł. w tym:

- spłata rat kredytów - 311 413,97 zł.

- spłata rat pożyczek - 106 222,78 zł.

- spłata II transzy pożyczki na realizację inwestycji pn: "Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Soblówce" - 136 606,31 zł.

- Realizację budżetu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przedstawiają załączniki:

1. Rozliczenie dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1.

2. Rozliczenie wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2.

3. Rozliczenie wykonania dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowi załącznik Nr 3.

4. Wykonanie dochodów i wydatków własnych zadań bieżących gminy stanowi załącznik Nr 4.

5. Wydatki majątkowe stanowią załącznik Nr 5.

6. 6. Inwestycje realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 6.

7. Realizacja programów wieloletnich stanowi załącznik Nr 7.

8. Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2014 przedstawia załącznik Nr 8.

9. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 9.

10. Rozliczenie środków stanowiących rezerwę celową stanowi załącznik Nr 10.

11. Rozliczenie dochodów jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 11.

12. Rozliczenie dochodów i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii stanowi załącznik Nr 12.

13. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach stanowi załącznik Nr 13.

14. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach stanowi załącznik Nr 14.

15. Sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach stanowi załącznik Nr 15.

16. Sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsołach stanowi załącznik Nr 16. W 2014 roku Rada Gminy odbyła 7 posiedzeń i podjęła 64 uchwały. Komisje Rady zebrały się 21 razy. w tym:

- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbyła 4 posiedzenia,

- Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła 3 posiedzenia,

- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła 3 posiedzenia,

- Komisja Rewizyjna zebrała się 11 razy.

Wójt Gminy


Tadeusz Piętka


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie z wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie gminy stan na 31 grudnia 2014 roku


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Inwestycje realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Realizacja programów wieloletnich w 2014 roku


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2014 roku - stan na dzień 31 grudnia 2014 r.


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Rozliczenie środków rezerwy celowej
za 2014 rok


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Dochody jednostek budżetowych - wykonanie planów finansowych przychodów i wydatków nimi finansowanych stan na 31 grudnia 2014 roku wg sprawozdania Rb 34


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Rozliczenie dochodów i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii
za 2014 rok


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik13.pdf

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W UJSOŁACH
ZA ROK 2014


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku


Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik15.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W UJSOŁACH
ZA 2014 ROK
sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r.


Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik16.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNGO OŚRODKA KULTURY W UJSOŁACH
ZA 2014 ROK
sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe