Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 61/XI/2015 Rady Gminy Miedźno

z dnia 10 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Miedźno na rok 2015 zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową w złotych:

1) Dochody budżetu:

Dział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

990.884,28

-

w tym dochody majątkowe:

990.884,28

-

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

825.034,82

-

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

165.849,46

-

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

32.000,00

-

w tym dochody bieżące:

32.000,00

-

- wpływy z usług

32.000,00

-

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

670.000,00

dochody majątkowe

670.000,00

w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

670.000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

880.970,46

w tym dochody bieżące

-

165.849,46

wpływy z różnych dochodów (VAT)

-

165.849,46

dochody majątkowe

-

715.121,00

- w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

-

715.121,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

180.000,00

20.000,00

dochody majątkowe:

180.000,00

-

- w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

180.000,00

-

dochody bieżące:

-

20.000,00

- w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

-

20.000,00

Dochody ogółem:

1.202.884,28

1.570.970,46

2) Wydatki budżetu:

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-

409.018,10

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

409.018,10

w tym wydatki majątkowe

-

409.018,10

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

70.000,00

670.000,00

60016

Drogi publiczne gminne

70.000,00

-

w tym wydatki majątkowe

70.000,00

-

60014

Drogi publiczne powiatowe

670.000,00

wydatki majątkowe

670.000,00

w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

670.000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

175.389,25

102.600,00

75023

Urzędy gmin

27.000,00

50.000,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych

27.000,00

50.000,00

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

27.000,00

50.000,00

75020

Starostwa powiatowe

-

600,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

600,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego

-

600,00

75022

Rady gmin

-

27.000,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

27.000,00

w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

27.000,00

75023

Urzędy gmin

860.740,60

wydatki majątkowe

846.296,68

w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

846.296,68

wydatki majątkowe

148.389,25

w tym: dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

148.389,25

wydatki bieżące

14.443,92

w tym: zakup usług pozostałych

14.443,92

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-

25.000,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

25.000,00

w tym wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

25.000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-

62.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

62.000,00

wydatki bieżące

-

12.000,00

w tym wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

12.000,00

wydatki majątkowe

50.000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

-

50.000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

80.000,00

80104

Przedszkola

-

80.000,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

80.000,00

w tym wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

80.000,00

851

OCHRONA ZDROWIA

-

15.000,00

85195

Pozostała działalność

-

15.000,00

wydatki bieżące

-

15.000,00

W tym dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

-

15.000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

240.000,00

14.815,35

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

240.000,00

14.815,35

w tym wydatki majątkowe

240.000,00

14.815,35

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-

87.480,98

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

60.000,00

w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

60.000,00

92195

Pozostała działalność

-

27.480,98

W tym wydatki bieżące

-

27.480,98

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

27.480,98

-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

27.480,98

-

Wydatki bieżące

27.480,98

W tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów

27,480,98

-

Wydatki ogółem:

512.870,23

2.301.655,03

3) Przychody budżetu:

§

Nazwa

Zwiększenie

Przychody

1.420.698,62

951

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

29.259,27

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1.391.439,35

§ 2. 1. Zmiany w zakresie dochodów dokonuje się w związku ze:

1) zmianą sposobu finansowania inwestycji kanalizacyjnej w Ostrowach nad Okszą;

2) zmianą wysokości dofinansowania inwestycji kanalizacyjnej w Miedźnie w związku z przeprowadzoną kontrolą;

3) przekazaniem sieci wodociągowej w zarząd Związku Komunalnego do spraw wodociągów i kanalizacji;

4) dotacją otrzymaną z powiatu na budowę chodników przy drogach publicznych będących w zarządzie powiatu;

5) zmianą terminu inwestycji przeprowadzonej z udziałem środków finansowych z Unii europejskiej na następny rok budżetowy (modernizacja oświetlenia w Gminie Miedźno);

6) budową infrastruktury informatycznej dla subregionu Północnego E-region Częstochowski ;

7) zmianą przez Radę Gminy stawki opłat za odbiór śmieci dla mieszkańców gminy Miedźno.

2. Zmiany w zakresie wydatków dokonuje się w związku z:

1) zabezpieczeniem środków finansowych na inwestycję kanalizacyjną w Ostrowach nad Okszą;

2) zmianą terminu wykonania inwestycji drogowej na następny rok budżetowy (droga w Kołaczkowicach);

3) budową chodników przy drogach publicznych będących w zarządzie powiatu;

4) zmianą sposobu wynagradzanie sołtysów;

5) zabezpieczeniem środków finansowych na odprawę rentową dla poprzedniego wójta oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w urzędzie w związku ze stażami i innymi rodzajami zatrudnienia współfinansowanego ze środków PUP Kłobuck;

6) zabezpieczeniem środków finansowych na działalność statutową Urzędu Gminy;

7) budowę sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Miedźno;

8) planowanym zwiększeniem środków przeznaczonych na działalność statutową OSP;

9) obowiązkowym przekazaniem środków finansowych dla innych j.s.t związanych z uczęszczaniem przez dzieci zameldowane na terenie gminy Miedźno do przedszkoli poza terenem gminy;

10) planowanym Przekazaniem dotacji dla powiatu kłobuckiego przeznaczonych na system powiadamiania o zagrożeniach oraz remont ośrodka zdrowia w Ostrowach nad Okszą;

11) zmianą terminu inwestycji z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej na następny rok budżetowy;

12) wykonywaniem zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie;

13) zmianą klasyfikacji wydatków bieżących dotyczących stowarzyszeń (OSP Miedźno, Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne w Miedźnie i Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrej);

14) planowaną spłatą pożyczki udzielonej z budżetu dla organizacji pozarządowych;

3. Zmiany w zakresie przychodów dokonuje się w związku z:

1) planowaną spłatą udzielonych pożyczek;

2) planowanym zaciągnięciem pożyczki na realizację inwestycji kanalizacji w Ostrowach nad Okszą .

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w §1 ustala się:

1) plan dochodów budżetowych na 22.775.509,15 zł;

2) plan wydatków budżetowych na 22.799.782,83 zł;

3) plan przychodów budżetowych na 2.577.236,98 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe