Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/110/2015 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 31 lipca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/92/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.), art. 28 § 4, art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613), na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala, co następuje

§ 1. W uchwale Nr VIII/92/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso w 2015 roku (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2015 r. , poz. 3444) w § 2 w ust. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

Anna Piernikarczyk w sołectwie Ziemięcice".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Zofia Woźniak


Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany osoby inkasenta w sołectwie Ziemięcice w związku ze złożoną rezygnacją przez Panią Grażynę Szyguła.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe