Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/111/2015 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 31 lipca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/93/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) w związku z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice,

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/93/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 3445), w § 1 w ust. 2 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

Anna Piernikarczyk w sołectwie Ziemięcice.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Zofia Woźniak


Uzasadnienie

Niniejszym projektem uchwały dokonuje się zmiany inkasenta w sołectwie Ziemięcice, powołując na tę funkcję Annę Piernikarczyk. Zmiana ta wynika z faktu rezygnacji z funkcji inkasenta Pani Grażyny Szyguły.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe