Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 30 lipca 2015r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2015-2019

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), ogłaszam co następuje:

1. W celu powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2015-2019 zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) działających na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego do zgłaszania po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu bieruńsko-lędzińskiego dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych poprzez dostarczenie w formie pisemnej do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach przy ulicy Lędzińskiej 24, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: mailto:pcpr@powiatbl.plkarty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku. Do karty zgłoszeniowej załączyć należy oświadczenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

Starosta


Bernard Bednorz


Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 lipca 2015 r.

Karta zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2015-2019

1

Nazwa organizacji pozarządowej,

fundacji, jednostki samorządu terytorialnego

2

Siedziba

3

Kontakt

4

Główne dziedziny prowadzenia działalności/ zadania ustawowe

5

Imię i nazwisko kandydata

6

Kontakt

7

Uzasadnienie wyboru kandydata


Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia
Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 lipca 2015 r.

Oświadczenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2015-2019

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2015-2019.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe