Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

z dnia 6 sierpnia 2015r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Cisy Przybynowskie", zwany dalej "rezerwatem", obszar lasu o powierzchni 7,60 ha, położony w gminie Żarki, w powiecie myszkowskim, w województwie śląskim.

2. Położenie rezerwatu obrazuje mapa w skali 1 : 5000, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Przebieg granic rezerwatu, w postaci współrzędnych (układ PL-1992) punktów ich załamania, zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych naturalnego stanowiska cisa pospolitego ( Taxus baccata ).

§ 3. Określa się następujący rodzaj, typ i podtyp rezerwatu:

1) rodzaj rezerwatu - Leśny (L);

2) typ i podtyp rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

a) typ - Florystyczny (PFl),

b) podtyp - krzewów i drzew (kd);

3) typ i podtyp rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu:

a) typ - Leśny i borowy (EL),

b) podtyp - borów wyżynnych (bwż).

§ 4. 1. Wokół rezerwatu wyznacza się otulinę obejmującą obszar lasu o powierzchni 20,82 ha, położony na terenie gminy Żarki, w powiecie myszkowskim, w województwie śląskim.

2. Położenie otuliny obrazuje mapa w skali 1 : 5000, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Przebieg granic otuliny, w postaci współrzędnych (układ PL-1992) punktów ich załamania, zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Sprawowanie nadzoru nad rezerwatem powierza się Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Katowicach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach


mgr Bernard Błaszczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Położenie rezerwatu i otuliny.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Przebieg granic rezerwatu, w postaci współrzędnych (układ PL-1992) punktów ich załamania.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przebieg granic otuliny, w postaci współrzędnych (układ PL-1992) punktów ich załamania.


Uzasadnienie

do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

I. Uzasadnienie merytoryczne

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.), obejmuje się ochroną rezerwatową fragmenty lasu ze stanowiskami cisów, położone w gminie Żarki, w powiecie myszkowskim (Nadleśnictwo Złoty Potok, Leśnictwo Żarki). Obszar ten zlokalizowany jest w okolicach wsi Przybynów w uroczysku Józefów, wzdłuż okresowego cieku, w lokalnym obniżeniu terenu.

Powierzchnia rezerwatu wynosi 7,5981 ha. Została obliczona automatycznie z geometrii poligonu i może się różnić od geometrii wyliczanej na podstawie sumowania wydzieleń leśnych, co wynika m. in. z faktu stosowania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe tzw. wydzieleń nieliterowanych, których powierzchnia jest liczona umownie i nie ma swojej reprezentacji powierzchniowej (linia).

Głównym celem ochrony rezerwatu przyrody "Cisy Przybynowskie" jest zachowanie naturalnego stanowiska cisa. Najstarsze cisy osiągają wiek ok. 95 lat. Na całym terenie rezerwatu występuje ok. 30 sztuk cisów o pokroju drzewiastym. Obserwuje się także siewki tego gatunku. Natomiast zauważalnym jest brak cisów w fazie podrostu, co wynika prawdopodobnie ze zbyt dużego zacienienia spowodowanego bujnym wzrostem w warstwie podszytu roślin drzewiastych i krzewiastych (kruszyna, czeremcha, brzoza, leszczyna, wierzba, olsza). Sytuacja ta wskazuje na konieczność podjęcia w przyszłości działań z zakresu czynnej ochrony przyrody. Z roślin runa występuje czyściec leśny, jeżyna, widłak gajowy, kopytnik i inne. Drzewostan zaś tworzą sosna w wieku 100 lat oraz olsza i brzoza w wieku 85 lat, a miejscami występują także świerk i dąb. Pod względem siedliskowego typu lasu, rezerwat tworzą dominujący bór wilgotny oraz w mniejszym udziale las wilgotny, oba w wariancie silnego uwilgotnienia, co uwidacznia się w lokalnych zabagnieniach. W aspekcie fitosocjologicznym wyróżniono trzy zespoły roślinne, tj. grąd wilgotny (wzdłuż cieku), łęg jesionowo-olszowy, w którym występuje większość cisów oraz bór mieszany. Objęcie ochroną rezerwatową przedmiotowego terenu przyczyni się do utrzymania naturalnego stanowiska cisa jako świadectwa jego pierwotnego rozprzestrzeniania się, obserwacji rozwoju cisów w kontrolowanych warunkach siedliska i biocenozy w celu oceny skuteczności działań konserwatorskich, a także umożliwi zachowanie lokalnej populacji cisów dla wzbogacenia puli genowej tego gatunku w Polsce. W skali województwa śląskiego, rezerwat "Cisy Przybynowskie" to szósty rezerwat, w którym przedmiotem ochrony jest cis.

Wokół rezerwatu planuje się utworzenie otuliny, celem zabezpieczenia tego obiektu przyrodniczego przed negatywnym, potencjalnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Powierzchnia otuliny obliczona automatycznie z geometrii poligonu wynosi 20,8181 ha.

Ww. ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku, w art.15 wprowadziła jednolity, obligatoryjny katalog zakazów i ograniczeń obowiązujących w rezerwatach przyrody. W związku z tym nie przywołano ich w zarządzeniu. W treści zarządzenia podano powierzchnię rezerwatu. Co prawda art. 13 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody nie wskazuje na taki wymóg, jednakże zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz. U. z 2012 r. poz. 1080), w ww. rejestrze konieczne jest podanie powierzchni rezerwatu wynikającej z aktu prawnego powołującego tą formę ochrony przyrody.

Utworzenie rezerwatu przyrody "Cisy Przybynowskie", przyczyni się znacząco do wzbogacenia o bardzo cenny obiekt przyrodniczy, sieci obszarów chronionych województwa śląskiego.

Przedmiotowe zarządzenie wraz z uzasadnieniem sporządzono z wykorzystaniem m.in.: dokumentacji wykonanej przez prof. Romualda Olaczka w 1988 roku, Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Złoty Potok na lata 2006-2015.

II. Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny.

Zarządzenie oddziałuje na osoby fizyczne i organizacje korzystające ze środowiska przyrodniczego w celach dydaktycznych i naukowych, w postaci zachowania kolejnych terenów cennych przyrodniczo na tego typu działalność, ograniczoną jednocześnie poprzez wprowadzenie określonych ustawą zakazów i ograniczeń, umożliwiających ich właściwą ochronę. Ponadto oddziałuje na zarządcę terenu rezerwatu - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok poprzez wyłączenie określonych terenów z prowadzenia gospodarki leśnej, a także na dzierżawców obwodów łowieckich poprzez wyłączenie określonych terenów z prowadzenia gospodarki łowieckiej.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Projekt zarządzenia, został zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego (uchwała z 27 października 2014 r.), Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (pismo z 25 lipca 2014 r. znak: DZP-WO.6200.5.2014.sg oraz z 17 marca 2015 r. znak: DZP-WO.6200.5.2015.sg.MŻ-W) oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach (pismo z 11 marca 2014 r. znak: ZO-7321-54/14). Regionalna Rada Ochrony Przyrody oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach wskazały na potrzebę optymalizacji zasięgu otuliny rezerwatu. Postulat ten został uwzględniony, granice otuliny rezerwatu zostały zmienione - zmniejszono powierzchnię otuliny, z uwzględnieniem zachowania czytelności przebiegu jej granic. Zgodnie ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zawartym w ww. pismach przedmiotowe zarządzenie uzupełniono o podanie: powierzchni rezerwatu, nazwy województwa w którym jest on tworzony, miejsca publikacji zarządzenia, właściwości miejscowej sprawującego nadzór nad rezerwatem, pełnej polskiej i łacińskiej nazwy przedmiotu ochrony rezerwatu, właściwego układu współrzędnych, w którym określono przebieg granic rezerwatu i otuliny w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic rezerwatu i otuliny, zmianę w określeniu położenia rezerwatu i otuliny, poprawę czytelności mapy poprzez dokładniejsze uwidocznienie znaku północy, podania skali mapy, zaznaczenie siatki współrzędnych, wskazanie źródła i aktualności podkładu mapowego. Ponadto, zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.) projekt przedmiotowego aktu prawa miejscowego, został uzgodniony przez Wojewodę Śląskiego (pismo z 10 czerwca 2015 r., znak: IFIII.710.9.2015).

3. Przewidywane skutki finansowe związane z wejściem w życie aktu normatywnego.

Wejście w życie uregulowań zawartych w zarządzeniu w sprawie uznania za rezerwat przyrody, będzie się wiązało z ponoszeniem kosztów z budżetu państwa na oznakowanie obszaru tablicami informacyjnymi o poddaniu pod ochronę i ich odnawianiu, co około 5 lat.

4. Wpływ wejścia w życie aktu normatywnego na rynek pracy.

Wejście w życie uregulowań zawartych w zarządzeniu w sprawie uznania za rezerwat przyrody, nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ wejścia w życie aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym na

funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Wejście w życie uregulowań zawartych w zarządzeniu w sprawie uznania za rezerwat przyrody, poprzez wyłączenie określonych terenów z prowadzenia gospodarki leśnej, może wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw świadczących usługi dla leśnictwa. Biorąc jednak pod uwagę wielkość powierzchni, która została objęta ochroną rezerwatową, a także fakt, że na przedmiotowym terenie, ze względu na ochronę gatunkową cisów, nie prowadzono dotychczas intensywnych prac leśnych, powyższy wpływ określa się jako minimalny.

6. Wpływ wejścia w życie aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie uregulowań zawartych w zarządzeniu w sprawie uznania za rezerwat przyrody, nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wskazanie źródeł finansowania.

Koszty związane z realizacją zadań dotyczących oznakowania rezerwatu tablicami informacyjnymi i urzędowymi i ich odnawianiem będą pokrywane z budżetu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. W przypadku braku środków finansowych na ten cel w budżecie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, będą one pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe