Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Rajcza

z dnia 14 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2013 poz.885) R a d a G mi n y R a j c z a uchwala co następuje : W Uchwale Rady Gminy Rajcza III / 13 /2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2015 o kwotę 28.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2015 o kwotę 28.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4.

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

Powyższych zmian dokonuje się w związku z ze zwiększeniem subwencji oświatowej na wyposażenie stołówek szkolnych (28.000) ,

1

Planowane dochody budżetowe

-

33.925.942,65

2

Planowane wydatki budżetowe

-

33.975.442,65

3

Deficyt budżetu ;

-

49.500

Pokryty zostanie z pożyczki

-

49.500

4

Rozchody ( spłaty)

-

1.170.468,22

kredytów bankowych

-

1.036.400,00

pożyczek

-

134.068,22

w tym:

na realizację projektów

-

91.071,52

5

Przychody

-

1.219.968,22

kredyty bankowe

-

1.170.468,22

pożyczki

-

49.500

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI / 70 /2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 14 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI / 70 /2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 14 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI / 70 /2015
Rady Gminy Rajcza
z dnia 14 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe