Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2015 Wójta Gminy Porąbka

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /t.j. - Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z póź.zm./ przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2014 rok, celem ogłoszenia.

Wójt Gminy


Czesław Bułka


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za okres I-XII/2014 r.


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zbiorcze realizacji wydatków budżetowych za okres I-XII/2014 r.


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetowych za okres I-XII/2014 r.


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres I-XII/2014 r.


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków w zakresie Dz. 852 Pomoc Społeczna


Załącznik Nr 6A do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik6A.pdf

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za okres I-XII/2014 r.


Załącznik Nr 6B do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik6B.pdf

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za okres I-XII/2014 r.


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za okres I-XII/2014 r.


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2014


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Podsumowanie


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Przebieg realizacji wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w roku 2014


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2021 Gminy Porąbka


Załącznik Nr 12A do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik12A.pdf

Sprawozdanie opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Porąbka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe