Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DBB-763-9/15 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 18 sierpnia 2015r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Zofii Barcik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 383 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 383 § 1 pkt 2 kw, utraty prawa wybieralności, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 27 lipca 2015 r., mandatu radnej Zofii Barcik wybranej z listy kandydatów na radnych nr 33 Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego w okręgu wyborczym nr 8 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Węgierska Górka.

Od niniejszego postanowienia przysługuje Pani Zofii Barcik skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej


Elżbieta Libera-Niesporek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe