Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/82/2015 Rady Gminy Ciasna

z dnia 14 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Ciasna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r.Nr III/30/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2015 r.w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały Nr III/30/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się treść § 3 pkt 1 Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 rokuNr III/30/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2015, który otrzymuje brzmienie:

1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 3 070 358,56 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1 987 955,00 zł.

2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 000 000,00 zł.

3) wolnych środków - 82 403,56 zł.

§ 3.

Zmienia się treść § 9 Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku Nr III/30/2014

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2015, który otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 1 989 983,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 185 859,45 zł.

§ 4.

Powyższych zmian dokonuje się w związku otrzymaniem promesy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody,w miejscowości Ciasna, w km 0+000-0+100, etap I, zmiany nazwy zadania ujętegow promesie z dnia 02 lipca 2015roku, z: Przebudowa ul. Tylniej w miejscowości Molna w km 0+000-0+400 I etap na: Przebudowa sięgacza ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwórw Miejscowości Molna, km 0+000-0+400 etap I w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżącychi inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

Plan po zmianach

Dochody 30 873 806,21

Wydatki 33 944 164,77

Przychody 5 955 663,01

Rozchody 2 885 304,45

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ciasna


Henryk Pluta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Gminy Ciasna
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Gminy Ciasna
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Gminy Ciasna
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Gminy Ciasna
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe