Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/86/2015 Rady Gminy Ciasna

z dnia 14 sierpnia 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.12 § 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

na wniosek Wójta Gminy Ciasna,
Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.

Tworzy się następujący dodatkowy obwód głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Obwód głosowania nr 6 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim przy ulicy Cegielnianej 13.

§ 2.

Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmuje obszar jednostki, w której siedzibę ma Obwodowa Komisja Wyborcza i utworzony jest dla wyborców przebywających w tej jednostce w dniu wyborów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej, o której mowa w § 1 Wójt podaje do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie oraz Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ciasna


Henryk Pluta

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe