Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 59.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 19 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 37.VIII.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.. 40 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz..U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), oraz art. 4 ust.1 i art.13, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn zm.),

Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 37.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 kwietnia 2015r wprowadza się następujące zmiany :

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

Powołać Pana Wiesława Jurczyka i Pana Tomasza Tkacz na inkasentów opłaty wymienionej w § 1".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


Andrzej Śpiewak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe