Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/117/15 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 20 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Pszczyny na temat wydatków finansowanych z wydzielonej części budżetu gminy Pszczyna na 2016 rok.

2. Przyjąć dla wydzielonej części budżetu podlegającej konsultacjom umowną nazwę "Pszczyński Budżet Obywatelski 2016".

§ 2. Określić zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych, o których mowa w § 1 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik do Uchwały Nr XIII/117/15
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Pszczyna na temat wydatków finansowanych z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. przeprowadza się w celu włączenia mieszkańców w proces współdecydowania o przedsięwzięciach gminy Pszczyna i uczestniczenia w projektowaniu wydatków na zadania realizowane w ich obszarach zamieszkania.

§ 2. W ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 finansowane będą projekty należące do zadań własnych gminy, pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu, zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, o istotnej wartości społecznej i które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, o które zawnioskują i wybiorą w drodze głosowania mieszkańcy gminy Pszczyna.

§ 3. Ustala się ramowy harmonogram konsultacji, który obejmuje: ogłoszenie konsultacji, akcję informacyjną, zgłaszanie propozycji projektów, weryfikację wniosków zgłaszanych przez mieszkańców, wybór projektów i ogłoszenie wyników. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Pszczyna ogłasza Burmistrz Pszczyny podając do publicznej wiadomości harmonogram i szczegółowy przebieg konsultacji.

§ 4. Łączna kwota przeznaczona na projekty planowane do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 wynosi 2 000 000 zł.

§ 5. Kwota Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 określona w § 4 podzielona zostanie według następujących proporcji:

1) 5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 przeznaczone zostanie na projekty o charakterze ogólnogminnym, z zastrzeżeniem, że jeśli poszczególna jednostka pomocnicza nie wykorzysta swoich środków nie składając żadnej propozycji do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, kwota ta powiększa Pszczyński Budżet Obywatelski 2016 przeznaczony na projekty o charakterze ogólnogminnym.

2) 5% ogólnej Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 przeznaczone zostanie na rezerwę Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 na projekty niedoszacowane, z zastrzeżeniem, że doszacowanie poszczególnego projektu nie może przekraczać 10% jego wartości. Środki niewykorzystane zostaną przeznaczone na projekt lub projekty ogólnogminne kolejne wg ilości uzyskanych głosów, możliwe do zrealizowania.

3) 40,5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 zostanie podzielone w równych częściach pomiędzy wszystkie jednostki pomocnicze stanowiąc kwotę bazową.

4) 49,5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 zostanie podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdej jednostki pomocniczej, stanowiąc kwotę na mieszkańca. Przyjmuje się liczbę mieszkańców gminy Pszczyna na podstawie zbioru meldunkowego prowadzonego przez Urząd Miejski w Pszczynie według stanu na dzień 20 lipca 2015.

§ 6. Szczegółowe zasady wyliczenia kwoty na poszczególne jednostki pomocnicze zostaną określone zarządzeniem Burmistrza Pszczyny.

Rozdział 2.
Rodzaje projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

§ 7. W ramach określenia zasad konsultowania wydatków finansowanych z Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 ustala się dwie kategorie wydatków na: projekty ogólnogminne i projekty lokalne - osiedlowe lub sołeckie.

§ 8. Pod pojęciem projekt ogólnogminny rozumie się taki projekt, z którego korzyść czerpać będą mieszkańcy całej gminy Pszczyna.

§ 9. Pod pojęciem projekty lokalne - osiedlowe lub sołeckie rozumie się projekty, które realizowane będą ze środków wyliczonych dla poszczególnej jednostki pomocniczej (osiedle lub sołectwo), z którego korzyść czerpać będą mieszkańcy danej jednostki pomocniczej.

Rozdział 3.
Zgłaszanie projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

§ 10. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Pszczyna, który w dniu zgłoszenia ukończył 15 lat.

§ 11. Zgłoszenie propozycji projektu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 następuje na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie internetowej http://www.obywatelski.pszczyna.pl/oraz w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.

§ 12. Każdy wnioskodawca zobligowany jest do zebrania co najmniej 15 podpisów pod zgłaszaną propozycją projektu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

§ 13. Jeżeli kwota projektu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 przekracza kwotę bazową, wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej dwa operaty szacunkowe uwiarygadniające kosztorys propozycji projektu.

§ 14. Każdy mieszkaniec gminy Pszczyna może złożyć więcej niż jedną propozycję projektu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

Rozdział 4.
Analiza propozycji projektów zgłoszonych do Pszczyńskiego

Budżetu Obywatelskiego 2016

§ 15. 1. W celu weryfikacji propozycji projektów zgłoszonych przez mieszkańców Burmistrz Pszczyny powołuje Komisję do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, w skład której wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Pszczynie i gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wskazany przez Burmistrza.

§ 16. Posiedzenia Komisji są jawne.

§ 17. Komisja prowadzi weryfikację pod względem formalnym zgłoszonych propozycji projektów, merytorycznej weryfikacji dokonują właściwe komórki Urzędu Miejskiego i gminne jednostki organizacyjne.

§ 18. Szczegółowe zasady działania oraz skład Komisji do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 określi Burmistrz zarządzeniem.

Rozdział 5.
Zasady wyboru projektów zgłoszonych do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

§ 19. Wyboru projektów do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 dokonują mieszkańcy gminy Pszczyna, którzy ukończyli 15 lat.

§ 20. Mieszkaniec gminy Pszczyna, o którym mowa w § 19 ma prawo oddać jeden głos na projekt ogólnogminny i jeden głos na dowolny projekt lokalny dotyczący jednostki pomocniczej.

§ 21. Burmistrz Pszczyny określi zarządzeniem wzór karty do głosowania oraz szczegółowy regulamin głosowania, które będą dostępne na stronie internetowej www.obywatelski.pszczyna.pl

§ 22. Głosowanie będzie trwało 14 dni. Warunkiem formalnym prawidłowego oddania głosu jest oddanie głosu w formie papierowej w jednym z punktów głosowania wyznaczonym przez Burmistrza Pszczyny odrębnym zarządzeniem lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.obywatelski.pszczyna.pl

§ 23. Głos można oddać we własnym imieniu, osobiście w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania. Głos oddany w imieniu innego mieszkańca będzie nieważny.

Rozdział 6.
Realizacja projektów w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

§ 24. Komisja do spraw weryfikacji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 przekazuje Burmistrzowi Pszczyny protokolarnie wyniki liczenia głosów i przedstawia te projekty, które uzyskają największą ilość głosów, następnie kolejne, aż do wyczerpania puli środków wyliczonej dla danej jednostki pomocniczej lub dla projektu ogólnogminnego. Jeśli poszczególny projekt uzyskał większą liczbę głosów, lecz przekroczył kwotę wyliczoną dla danej jednostki pomocniczej, trafia jako rekomendacja obywatelska do Burmistrza Pszczyny oraz właściwych komisji Rady Miejskiej.

§ 25. W przypadku gdy wartość propozycji projektu nie wyczerpuje środków zaplanowanych na realizację danego projektu możliwe jest przesunięcie środków na kolejny możliwy do realizacji projekt lub poszerzenie zakresu realizacji pierwotnego projektu.

§ 26. Projekty wybrane w głosowaniu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 zostaną zarekomendowane przez Burmistrza Pszczyny do realizacji w trakcie przygotowywania projektu budżetu gminy Pszczyna na rok 2016.


Uzasadnienie

Pszczyński Budżet Obywatelski 2016, w którym powierza się mieszkańcom prawo rozdysponowania części środków z budżetu gminy Pszczyna na cele, które oni sami uznają za najważniejsze, jest narzędziem skutecznego budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego w gminie Pszczyna potwierdziły tę tezę aktywizując i integrując różnorodne środowiska lokalne. Pozytywny odbiór społeczny tej inicjatywy wyraził się między innymi dużym zaangażowaniem mieszkańców oraz różnorodnością zgłaszanych projektów. Wykorzystaniu tego potencjału społecznego ma służyć tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego. Aktywność obywatelska wyraziła się również w nieformalnych konsultacjach społecznych zdefiniowanych jako Rady Sąsiedzkie. W trakcie dziesięciu spotkań aktywni mieszkańcy gminy Pszczyna zaproponowali rozwiązania formalne, które zawarte zostały w projekcie zasad funkcjonowania Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

Taki proces powstawania norm prawa miejscowego, z udziałem mieszkańców oraz wszystkich struktur władzy samorządowej, gwarantuje odzwierciedlenie potrzeb mieszkańców w ramach obowiązującego prawa.

Projekt uchwały w okresie od 7 sierpnia 2015 r. do 13 sierpnia 2015 r., jako akt prawa miejscowego, objęty był konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe