Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 20 sierpnia 2015r.

w sprawie nadania nazwy rondu w Pszczynie u zbiegu ulic Wodzisławskiej i Żorskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 , art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Rondu w Pszczynie u zbiegu ulic Wodzisławskiej i Żorskiej nadać nazwę "Rondo im. Książąt Pszczyńskich".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

W związku z wnioskiem Zarządu Osiedla Kępa w sprawie nadania skrzyżowaniu ulic Żorskiej i Wodzisławskiej nazwy - "Rondo im. Książąt Pszczyńskich" proponuje się podjąć niniejszą uchwałę.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe