Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czechowicach- Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zwanej dalej "opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi" uiszcza się raz na dwa miesiące z góry do 20 dnia ostatniego miesiąca danego okresu w następujących terminach:

1) za styczeń i luty do 20 lutego danego roku,

2) za marzec i kwiecień do 20 kwietnia danego roku,

3) za maj i czerwiec do 20 czerwca danego roku,

4) za lipiec i sierpień do 20 sierpnia danego roku,

5) za wrzesień i październik do 20 października danego roku,

6) za listopad i grudzień do 15 grudnia danego roku.

§ 2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w okresach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w § 1.

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, bądź przelewem na rachunek bankowy Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/311/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia
12 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 2566).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe