Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.061.2015 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4, 10-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 ) - działając na wniosek Burmistrza Radlina,

Rada Miejska w Radlinie

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Tworzy się w mieście jeden odrębny obwód głosowania.

§ 2. Numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Radlin przy ul. Rymera 15, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Gabriela Chromik


Załącznik do Uchwały Nr S.0007.061.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Numer i granice odrębnego obwodu głosowania oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej w mieście Radlin

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba

obwodowej komisji

wyborczej

10

NZOZ "SANUS" S.C. Zakład Pielęgnacyjno-opiekuńczy

"SANUS", przy ul. Orkana 8 w Radlinie

NZOZ "SANUS"

ul. Orkana 8

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe