Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.063.2015 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie warunków i trybu finansowania działań mających na celu pobudzanie lub agregację popytu mieszkańców Radlina na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje

§ 1. W ramach trwałości projektu "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka", zapewnia się dostęp do sieci Internet poprzez finansowanie mieszkańcom Radlina, będącym konsumentami, kosztu usług telekomunikacyjnych oraz serwisowania sprzętu komputerowego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

§ 2. Warunki i tryb finansowania działalności, o której mowa w § 1, a także warunki kwalifikowania beneficjentów udzielanej pomocy, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Gabriela Chromik


Załącznik do Uchwały Nr S.0007.063.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

1. Celem uchwały jest zapewnienie, w ramach trwałości projektu "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka", dostępu do sieci Internet poprzez finansowanie 35 mieszkańcom Radlina, spełniającym definicję konsumentów, kosztu usług telekomunikacyjnych oraz serwisu sprzętu komputerowego.

2. Do udzielanej pomocy kwalifikowane są następujące gospodarstwa domowe mieszkańców Radlina, spełniające definicję konsumentów i jednocześnie zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności:

a) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

b) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

c) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,

d) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

e) rodziny zastępcze,

f) rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,

g) osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie w chwili kwalifikowania do Projektu nie przekroczył kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,

h) dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: "Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym". (kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli w roku szkolnym 2012/2013 - uczeń w klasach 1-3 szkoły podstawowej uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniające się zachowanie; w klasach 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej uczeń uzyskał świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie; uczeń powyżej szkoły średniej do 25 roku życia - średnia ocen minimum 5,0, zaś dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym nie przekroczył kwoty 1270,28 zł).

3. Do udzielanej pomocy kwalifikowane są gospodarstwa domowe mieszkańców, które nie posiadają komputera bądź posiadają komputer o parametrach niewystarczających do efektywnego korzystania z Internetu.

4. Do udzielanej pomocy kwalifikowane są gospodarstwa domowe mieszkańców z zachowaniem równości szans wszystkich uprawnionych.

5. Jedno gospodarstwo domowe mieszkańca może otrzymać jeden zestaw komputerowy z dostępem do sieci Internet.

6. Pracownicy Urzędu Miasta Radlin i jego jednostek organizacyjnych oraz ich najbliższe rodziny, z którymi pracownicy ci prowadzą wspólne gospodarstwa domowe, nie są kwalifikowani do otrzymania pomocy.

7. Gospodarstwa domowe mieszkańców kwalifikowane do udzielanej pomocy muszą się znajdować w zasięgu technicznych możliwości podłączenia do sieci Internet.

8. W przypadku utraty statusu beneficjenta ostatecznego w rozumieniu regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, gospodarstwa domowe mieszkańców kwalifikowane do udzielanej pomocy tracą również prawo do pomocy, o której mowa w niniejszej uchwale.

9. Finansowanie pomocy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaje zapewnione poprzez zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie miasta Radlin w okresie trwałości Projektu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe