Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.066.2015 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 1 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 26 000,00 zł

w tym:

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę + 26 000,00 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 758 "Różne rozliczenia"

+ 26 000,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające na:

zmniejszeniu o kwotę - 623 225,90 zł

w tym:

wydatki bieżące

zwiększenie o kwotę + 385 000,00 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne"/ Remont wiaduktu Wantuły

+ 100 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

+ 47 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

+ 15 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe"

+ 15 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80110 "Gimnazja"

+ 5 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"

+ 6 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"

+ 190 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej"

+ 7 000,00 zł

wydatki majątkowe

zmniejszenie o kwotę - 1 008 225,90 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" / Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów

- 50 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" / Przebudowa ul. Kwiatowej

- 33 500,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" / Wiadukt Mariacka

- 470 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność" / Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w okolicy ul. Matejki

- 50 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70095 "Pozostała działalność" / Adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione i socjalne - Mariacka 93

+ 20 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" / Adaptacja budynku Pocztowa 4 na świetlicę środowiskową

- 14 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" / Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie

- 244 255,90 zł

- zmniejszenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" / Kanalizacja sanitarna Głożyńska - Chrobrego

- 186 470,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" / Odwodnienie Mariacka 173b

- 30 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami"/ Punkt selektywnej zbiórki odpadów

+ 50 000,00 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów w tym związanych z finansowaniem deficytu 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Gabriela Chromik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr S.0007.066.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr S.0007.066.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr S.0007.066.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr S.0007.066.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe