Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/99/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 715 z poźn. zm.).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się wyróżnienia i nagrody sportowe dla zawodników za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów.

§ 2.

Rodzaje wyróżnień i wysokość nagród oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania, uwzględniając osiągnięcia sportowe, za które zawodnicy i trenerzy mogą otrzymać nagrodę lub wyróżnienie, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXV/241/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki


Załącznik do Uchwały Nr X/99/15
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

REGULAMIN

określający rodzaj i wysokość oraz zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów.

§ 1.

1. Nagrodę Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego lub wyróżnienie przyznaje Prezydent raz w roku.

2. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) jest mieszkańcem miasta Wodzisławia Śląskiego,

2) uprawia dyscyplinę sportową objętą programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

3) za wynik w sporcie zespołowym lub indywidualnym tj:

a) w sporcie zespołowym :

- brał udział w turnieju finałowym mistrzostw Polski, pucharu Polski, w każdej kategorii wiekowej - kwota nagrody 400 wypłacana jednorazowo każdemu zawodnikowi z podstawowej drużyny,

- zajął I miejsce w mistrzostwach Śląska w każdej kategorii wiekowej - kwota nagrody 400 wypłacana jednorazowo każdemu zawodnikowi z podstawowej drużyny,

b) w sporcie indywidualnym:

- wziął udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich - kwota nagrody wynosi 5000 wypłacana jednorazowo,

- zajął od I do V miejsca w mistrzostwach świata, pucharze świata, akademickich mistrzostwach świata, w każdej kategorii wiekowej - kwota nagrody wynosi 4000 wypłacana jednorazowo;

- zajął od I do V miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, w każdej kategorii wiekowej - kwota nagrody wynosi 3000 wypłacana jednorazowo;

- zajął od I do III miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, w każdej kategorii wiekowej - kwota nagrody wynosi 3000 wypłacana jednorazowo;

- zajął I miejsce w mistrzostwach Śląska, dotyczy każdej kategorii wiekowej - kwota nagrody wynosi 2000 wypłacana jednorazowo;

- powołany został do kadry narodowej Polski, dotyczy każdej kategorii wiekowej - kwota nagrody wynosi 1000 wypłacana jednorazowo.

3. Nagroda lub wyróżnienie może zostać także przyznana trenerom zamieszkałym na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, którzy osobiście wykonywaną działalnością bezpośrednio przyczynili się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego - kwota nagrody wynosi 3000 wypłacana jednorazowo.

4. W przypadku równej oceny zawodników pierwszeństwo w przyznaniu nagrody lub wyróżnienia otrzymują zawodnicy uprawiający priorytetowe dla miasta Wodzisławia Śląskiego dyscypliny sportu tj.: siatkówka, koszykówka, piłka nożna.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od warunków określonych w §1 ust. 2 nagrodę może otrzymać zawodnik dyscyplin sportowych nieolimpijskich, który osiągnął wysoki wynik sportowy w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym - kwota nagrody wynosi 3000 wypłacana jednorazowo.

§ 2.

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia są:

1) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej,

2) właściwy polski związek sportowy lub organizacja pozarządowa działająca w zakresie kultury fizycznej,

3) zawodnik lub opiekun małoletniego zawodnika,

4) merytoryczna komisja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

2. Nagrodę lub wyróżnienie może także przyznać Prezydent Miasta z urzędu.

3. Warunkiem przyznania nagrody lub wyróżnienia jest wyrażenie przez osobę wyróżnianą lub nagrodzoną zgody na przyjęcie wyróżnienia lub nagrody. W przypadku zawodnika niedysponującego pełnią zdolności do czynności prawnych zgodę w jego imieniu może wyrazić rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny. Jedna osoba może w jednym roku otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.

4. Nagroda Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ma charakter pieniężny.

5. Wyróżnienie sportowe Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski ma charakter prestiżowy i jest przyznawane w formie dyplomu, listu gratulacyjnego lub pucharu.

6. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, adres, miejsce i datę urodzenia zawodnika,

2) dane dotyczące klubu sportowego, w tym nazwa i adres siedziby klubu (w przypadku, gdy kandydat jest zawodnikiem lub trenerem zrzeszonym w klubie sportowym),

3) uzasadnienie zawierające informacje o dotychczasowych osiągnięciach, za które ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia oraz plan przygotowań i startów na najbliższy rok potwierdzony przez klub sportowy zrzeszający zawodnika lub trenera, a w przypadku zawodnika lub trenera niezrzeszonego niezbędne jest potwierdzenie przez właściwy polski związek sportowy,

4) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium.

7. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przynależności klubowej, potwierdzenie zdobytych osiągnięć uprawniających do uzyskania nagrody/wyróżnienia lub potwierdzenie osiągniętego wyniku przez polski związek sportowy w danej dyscyplinie sportowej. Należy uwzględnić wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

8. Wszystkie kompletne wnioski przedłożone zostaną do zaopiniowania Radzie Sportu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Zaopiniowane wnioski przedłożone zostaną Prezydentowi Miasta. Opinia ta nie jest wiążąca dla Prezydenta Miasta.

9. Wysokość kwoty, przeznaczonej na nagrody na każdy rok, określona jest w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego.

10. Złożenie wniosku o nagrodę lub wyróżnienie nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

11. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może przyznać nagrodę/wyróżnienie na wniosek złożony poza wyznaczonym terminem określonym w § 3.

12. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia określi zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

13. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia wniosku po wyznaczonym terminie,

2) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

3) braków formalnych.

§ 3.

Wnioski o przyznanie wyróżnienia lub nagrody składa się w terminie do dnia do 15 stycznia każdego roku. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe