Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/100/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wyniki sportowe, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta Wodzisławia Śląskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 715 z poźn. zm.).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się stypendia sportowe dla osób fizycznych (zawodników) osiągających wyniki sportowe.

2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych ich wysokość określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXV/242/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki


Załącznik do Uchwały Nr X/100/15
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

REGULAMIN

określający zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wyniki sportowe, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 1.

1. O przyznanie stypendium może starać się zawodnik, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) jest mieszkańcem miasta Wodzisławia Śląskiego w wieku do 25 lat lub ukończył 25 lat w roku przyznania stypendium,

2) uprawia dyscyplinę sportową objętą programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

3) osiągnął wynik w sporcie zespołowym lub indywidualnym tj:

a) w sporcie zespołowym:

- zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy w oficjalnych rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych co najmniej od III ligi w zakresie piłki nożnej męskiej oraz co najmniej od II ligi w pozostałych dyscyplinach zespołowych pod warunkiem, że nie jest to najniższy szczebel danych rozgrywek - kwota stypendium wynosi 500 miesięcznie;

- został powołany do kadry narodowej Polski, w każdej kategorii wiekowej - kwota stypendium wynosi 600 miesięcznie.

b) w sporcie indywidualnym:

- wziął udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich - kwota stypendium wynosi 1000 miesięcznie;

- zajął od I do V miejsca w mistrzostwach świata, pucharze świata, akademickich mistrzostwach świata, w każdej kategorii wiekowej - kwota stypendium wynosi 900 miesięcznie;

- zajął od I do V miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, w każdej kategorii wiekowej - kwota stypendium wynosi 800 miesięcznie;

- zajął od I do III miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, w każdej kategorii wiekowej - kwota stypendium wynosi 700 miesięcznie;

- zajął I miejsce w mistrzostwach Śląska, dotyczy każdej kategorii wiekowej - kwota stypendium wynosi 600 miesięcznie;

- powołany został do kadry narodowej Polski, dotyczy każdej kategorii wiekowej - kwota stypendium wynosi 500 miesięcznie.

2. Prezydent Miasta może uzależnić przyznanie stypendium sportowego od pisemnego zobowiązania się przez zawodnika, o którym mowa w § 1, do promowania miasta Wodzisławia Śląskiego, w szczególności poprzez:

1) umieszczenie logo lub herbu miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z nazwą na odzieży i sprzęcie sportowym wykorzystywanym przez zawodnika podczas treningów, obozów sportowych i zgrupowań oraz zawodów sportowych i imprez im towarzyszących,

2) udział w organizowanych przez miasto Wodzisław Śląski imprezach promocyjnych,

3) współpracę z miastem poprzez informowanie o przebiegu kariery sportowej zawodnika,

4) warunek, o którym mowa w ust. 2, pkt. 1 nie jest wymagany jeżeli jego spełnienie stałoby w sprzeczności ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi zawodnika, reprezentowanego przez niego klubu sportowego lub związku sportowego,

5) spełnienie przez zawodnika warunku, o którym mowa w ust. 2, pkt. 2 nie może utrudniać zawodnikowi przygotowań do współzawodnictwa sportowego,

6) w przypadku zawodnika niedysponującego pełną zdolnością do czynności prawnych zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, w jego imieniu może złożyć rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny.

3. W przypadku oceny równej zawodników pierwszeństwo w przyznaniu stypendium otrzymują zawodnicy uprawiający priorytetowe dla miasta Wodzisławia Śląskiego dyscypliny sportu tj.: siatkówka, koszykówka, piłka nożna.

4. Warunkiem przyznania stypendium jest wyrażenie przez zawodnika zgody na jego otrzymanie.

5. W przypadku zawodnika niedysponującego pełną zdolnością do czynności prawnych zgodę, o której mowa w ust. 4, w jego imieniu może złożyć rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny.

6. Stypendium sportowe wypłaca się w okresach miesięcznych do 30 dnia każdego miesiąca.

7. Stypendium może także przyznać Prezydent Miasta z urzędu.

§ 2.

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosku o przyznanie stypendium są:

1) klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe, którego członkiem jest kandydat do stypendium,

2) zawodnik lub opiekun małoletniego zawodnika,

3) radni Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim w liczbie co najmniej trzech,

4) merytoryczna komisja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

2. Wniosek o stypendium należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B:

1) do 15 stycznia, za osiągnięcia II półrocza minionego roku,

2) do 15 lipca, za osiągnięcia I półrocza roku bieżącego.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, adres, miejsce i datę urodzenia zawodnika,

2) dane dotyczące klubu sportowego, w tym nazwa i adres siedziby klubu (w przypadku, gdy kandydat jest zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym),

3) uzasadnienie zawierające informacje o dotychczasowych osiągnięciach, za które ma być przyznane stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia oraz plan przygotowań i startów na najbliższe 6 miesięcy potwierdzony przez klub sportowy zrzeszający zawodnika, a w przypadku zawodnika niezrzeszonego niezbędne jest potwierdzenie przez właściwy polski związek sportowy,

4) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium określonych w § 5 ust. 1,

5) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium.

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określi zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

5. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia wniosku po wyznaczonym terminie,

2) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

3) braków formalnych.

6. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może przyznać stypendium sportowe na wniosek złożony poza wyznaczonym terminem określonym w § 2 ust.2 niniejszego Regulaminu.

§ 3.

1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Prezydent Miasta, po zapoznaniu się z opinią Rady Sportu Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, nie wiąże Prezydenta Miasta.

3. Prezydent Miasta przyznając stypendium, informuje zawodnika pisemnie o wysokości przyznanego stypendium oraz okresie, na jaki zostało przyznane.

§ 4.

1. Stypendysta zobowiązany jest w trakcie pobierania stypendium:

1) realizować harmonogram przygotowań i startów we współzawodnictwie sportowym,

2) przestrzegać powszechnie obowiązujących norm społecznych,

3) godnie reprezentować miasto Wodzisław Śląski,

4) swoją postawą i zachowaniem, w szczególności zachowaniem fair play oraz osiąganymi wynikami sportowymi, promować wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową lub rehabilitację ruchową.

§ 5.

1. Prezydent Miasta pozbawia zawodnika prawa do stypendium jeżeli:

1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,

2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy właściwego związku sportowego,

3) zawodnik zaprzestał startów lub treningów,

4) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,

5) zawodnik swoim nagannym lub negatywnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię miasta lub klubu sportowego,

6) zawodnik poda nieprawdziwe dane we wniosku o przyznanie stypendium.

2. Prezydent Miasta może przywrócić prawo do stypendium na wniosek klubu sportowego lub właściwego związku sportowego, jeżeli ustała przyczyna pozbawienia stypendium. Przywrócenie prawa do stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny pozbawienia stypendium.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Prezydenta Miasta o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie stypendium.

4. Pozbawienie stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu powstania okoliczności wskazanych w ust. 1.

5. Stypendium wypłacone po terminie określonym w ust. 4 podlega zwrotowi na rachunek bankowy miasta.

6. Niesłusznie pobrane stypendium przez zawodnika zostanie zwrócone przez zawodnika w pełnej wysokości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia wypłaty nienależnie pobranego stypendium.

§ 6.

1. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia sportowe na każdy rok określona jest w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Złożenie wniosku o stypendium sportowe nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

3. Liczba stypendiów w danym roku jest uzależniona od możliwości finansowych miasta Wodzisławia Śląskiego i może podlegać zmianom w poszczególnych latach.

4. Prezydent Miasta może w danym roku nie przyznać żadnego stypendium.

5. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Wodzisławia Śląskiego a zawodnikiem. W przypadku zawodnika niepełnoletniego na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Wodzisławia Śląskiego a jego rodzicem/opiekunem prawnym.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe