Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/94/2015 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595 ze zm.[1])) i art. 42 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 618, zm. z 2014 r. poz. 1138.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do Załącznika Nr 1 Statutu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej.

1. W pozycji: "Szpital 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12; tel. 267-30-11" :

1) W pozycji: "- Dział diagnostyki medycznej i analitycznej:" wykreśla się zapis brzmiący:
"9. Pracownia cytologiczna".

2. W pozycji: "Szpital 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40; tel. 265-16-44" :

1) zapis brzmiący: "Oddział Otorynolaryngologiczny - 21 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej" otrzymuje brzmienie: "Oddział Otorynolaryngologiczny - 14 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Radosław Baran


Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/94/2015
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (zawarte w Uchwałach Nr 21/2015 oraz Nr 22/2015 Rady Społecznej PZZOZ z dnia 18.06.2015r.), dotyczące likwidacji Pracowni cytologicznej oraz zmniejszenia liczby łóżek w Oddziale Otorynolaryngologicznym.

Likwidacja Pracowni cytologicznej zlokalizowanej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 podyktowana jest względami ekonomicznymi. Koszt badań wykonywanych przez tę pracownię znacznie przewyższał koszty ich realizacji poza pracownią. Uwzględniając ten fakt zasadnym było zawarcie umowy podwykonawstwa z NZOZ Centrum Medycznym FEMINA w Katowicach.

Ponadto likwidacja 7 łóżek w Oddziale Otorynolaryngologicznym zlokalizowanym w Czeladzi
przy ul. Szpitalnej 40 spowodowana jest koniecznością dostosowania do wymagań określonych w rozdziale 3, § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012. poz. 739 z późn. zm.), cyt.: "Łóżka w pokojach łóżkowych są dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych". Zmniejszenie liczby łóżek dostosuje i zoptymalizuje ich liczbę do rzeczywistych potrzeb, pozwoli na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, a także zwiększy przebywającym pacjentom komfort pobytu oraz poziom opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz .U.2014.167 j.t.) treść przedmiotowej uchwały została przedstawiona do zaopiniowania Związkom Zawodowym
oraz Organizacjom Związkowym działającym przy PZZOZ Będzin ul. Małachowskiego 12.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Radosław Baran


[1]) Zm. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe